Toprisico's

4.3. Toprisico'sEDTF 3EDTF 7EDTF 32

Ontwikkelingen binnen en buiten de Volksbank kunnen invloed hebben op de realisatie van onze strategische doelstellingen (zie ook paragraaf 2.1 Missie en ambitie). De Volksbank heeft deze ontwikkelingen in kaart gebracht en heeft maatregelen getroffen om de mogelijke invloed ervan in lijn te brengen met onze risicobereidheid. Elk jaar evalueert de Volksbank de belangrijkste toprisico’s. Indien nodig passen we deze aan.

In dit hoofdstuk beschrijven we de toprisico's van 2018, waarbij we ook vooruitkijken naar 2019 en de meest recente ontwikkelingen meenemen. De pijlen tonen de trend in de beweging van het risico. We houden geen rekening met het effect van mitigerende maatregelen waarmee het risico wordt beperkt. Sommige maatregelen zijn additioneel. Andere maatregelen hebben een permanent karakter.

4.3.1 Toprisico's als gevolg van externe ontwikkelingenEDTF 3EDTF 7

Risico

Omschrijving van het risico

Trend

Maatregelen

Langdurige lage rentestanden

Als gevolg van de langdurige lage rentestanden staat de winstgevendheid van de hypothekenportefeuille voor langere tijd onder druk, waardoor opwaarts potentieel in de toekomst beperkt is.

 • Sturen op kostenbeheersing.

 • Continu verbeteren klantgedragmodellen voor balansmanagement.

 • Bij de strategie en in stress tests wordt rekening gehouden met langdurige lage rente.

Ruim monetair beleid en overspannen woningmarkt

Als gevolg van oplopende rente en dalende
woningprijzen door normalisatie van het ruime monetaire beleid neemt de betaalbaarheid van hypotheekrente af en wordt de waarde van de woning van bestaande hypotheekklanten lager dan de
hypotheeksom.

 • Stress testing vindt plaats om benodigde kapitaalbuffers te bepalen. Buffers zijn adequaat.

 • Acceptatiebeleid dat through-the-cycle weerbaarheid test.

 • Monitoren van alle relevante ontwikkelingen en bijsturen indien noodzakelijk (bijvoorbeeld aanpassen van acceptatiecriteria).

 • Sturen op kostenbeheersing.

Verlies van de directe klantrelatie

Als gevolg van technologische ontwikkelingen, de invoering van PSD2, nieuwe toetreders in de markt en het nog niet volledig herwonnen vertrouwen in de bankensector verliest de bank het directe contact met de klant en daardoor de kennis over de financiële positie en de behoeften van de klant.

 • Zelf in rol van aggregator kruipen ter voorbereiding op PSD2.

 • Strategie van Bankieren met de menselijke maat uitrollen en implementeren in onze producten en diensten om onderscheidend te zijn.

 • Inzet op innovatie om met aanpassingen in de dienstverlening voor klant relevant te blijven en de relatie met de klant te behouden.

Concurrentie op de hypothekenmarkt

Als gevolg van onvoldoende balansmogelijkheden om hypotheken met lange looptijden aan te bieden en een gebrek aan een excellent hypotheekproces, zijn we onvoldoende concurrerend op de hypothekenmarkt.

 • Continu stroomlijnen van het hypothekenproces en het sturen op kostenbeheersing.

 • Aanbieden execution only hypotheken.

 • Onderzoeken van de mogelijkheden om het aandeel hypotheken met een langere looptijd op de balans te vergroten.

4.3.2 Toprisico’s als gevolg van interne oorzaken EDTF 3EDTF 7

Risico

Omschrijving van het risico

Trend

Maatregelen

Naleving van wet- en regelgeving

Als gevolg van onvoldoende capaciteit om de grote hoeveelheid (nieuwe) wet- en regelgeving te identificeren, om adequate naleving in te richten, of om continue naleving te blijven monitoren wordt relevante wet- en regelgeving onvoldoende nageleefd.

 • Het doorvoeren van verbeteringen in ons beleid n.a.v. gewijzigde Wwft en directe implementatie van deze verbeteringen.

 • Verhoogde aandacht binnen de Volksbank door regulatory compliance risk als subrisico te benoemen onder compliance risico.

 • Vaststellen en implementeren van verantwoordelijkheden en processen tbv het continu monitoren van wet- en regelgeving (prudentieel en niet prudentieel).

Betrouwbare en toereikende informatie-voorziening

Als gevolg van gebrekkige datakwaliteit, definitieverschillen en vele handmatige handelingen, zijn interne rapportages en rapportages aan de toezichthouder onjuist.

 • Bestaande data governance beter inbedden in de organisatie.

 • Uitvoeren van een definitiestudie.

 • Focus op datamanagement (strategisch programma).

Schaarste competenties en inzetbaarheid van medewerkers

Als gevolg van een overspannen arbeidsmarkt, het niet voldoende kunnen aantrekken en behouden van benodigde kennis en vaardigheden binnen kostentargets, waardoor we op termijn niet beschikken over de juiste mix van competenties en talenten.

 • Samenwerkingsverbanden starten en onderhouden met onderwijsinstellingen, startups en tech-partners.

 • Uitvoeren van een strategische resource planning door Human Resources en het uitwerken van een plan om dit risico te beheersen.

Focus, realisatie en betrokken & bevlogen medewerkers

Als gevolg van onvoldoende focus, afstemming, samenwerking en communicatie over de aanpak zet de bank haar resources niet efficiënt en effectief in en verliezen medewerkers hun betrokkenheid, of leveren niet het gewenste (verander)vermogen.

 • Focus op duidelijke keuzes incl. de consequenties hiervan (keuze in prioriteiten).

 • Een top down vertaling en communicatie van de te bereiken doelen met daarin een balans tussen intern ondernemerschap en centrale afstemming.

Stel uw jaarverslag zelf samen