Gematigd risicoprofiel

4.2. Gematigd risicoprofiel EDTF 7

De Volksbank is een bank die zich richt op Nederlandse retailklanten met drie duidelijke en transparante producten en diensten: hypotheken, betalen en sparen. Bij ons bedrijfsmodel passen laagrisico-activiteiten met bijbehorende solide buffers en verantwoord risicomanagement. We treffen adequate voorzieningen voor de kredietverliezen die we redelijkerwijze kunnen verwachten. Ook houden we een ruime kapitaalpositie aan om onverwachte verliezen op te vangen.

Driekwart van de activa van de Volksbank bestaat uit woninghypotheken. Deze focus op de Nederlandse retailmarkt brengt concentratierisico’s met zich mee. We accepteren dat de bank door deze focus gevoelig is voor economische, politieke en sociale ontwikkelingen in Nederland. Daarnaast hebben we te maken met aanzienlijke concurrentiedruk op de thuismarkt. We zijn ons bewust van dit risico. We mitigeren het risico van onze strategische keuze door nadrukkelijk te kiezen voor Bankieren met de menselijke maat en onze ambitie voor gedeelde waarde die daaraan uitdrukking geeft. Met het uitvoeren van de strategische drie pijlers vangen we de nadelige effecten van deze concentratie op.

Bij de portefeuillesturing richten we ons op:

  • een verantwoorde financiering van nieuwe klanten;

  • het behoud van een gezonde bestaande portefeuille;

  • begeleiding van klanten die in betalingsproblemen zijn gekomen.

De inkomsten van de Volksbank bestaan voor een groot deel uit het renteresultaat. Dit resultaat wordt beïnvloed door het niveau en de veranderingen van de rentestanden en credit spreads. We managen deze rentegevoeligheid zorgvuldig, maar kunnen niet uitsluiten dat renteveranderingen invloed hebben op het resultaat.

Spaargelden van klanten zijn de belangrijkste bron van aan ons toevertrouwde middelen. De omvang van deze spaargelden is gevoelig voor de vergoede spaarrente. Ter aanvulling van de spaargelden en voor diversificatie van onze financieringsbronnen trekken we ook middelen aan op de geld- en kapitaalmarkten. De hoogte van onze credit rating is een belangrijke factor. Deze is medebepalend voor de prijs van extern aangetrokken middelen. We zien toe op een ruime beschikbaarheid van middelen met behulp van liquiditeitsmanagement.

In onze operationele activiteiten is het mogelijk dat we op allerlei fronten risico’s lopen die schade berokkenen aan de bank, haar organisatie en haar reputatie. We onderkennen deze risico’s en hebben ze in kaart gebracht. We streven er continu naar tijdige en adequate beheersingsmaatregelen te treffen.

Stel uw jaarverslag zelf samen