Gematigd risicoprofiel

3.2. Gematigd risicoprofiel EDTF 7

De Volksbank is een bank die zich richt op Nederlandse retailklanten met drie duidelijke en transparante producten en diensten: betalen, sparen en hypotheken. Bij ons bedrijfsmodel passen laagrisico-activiteiten met bijbehorende solide buffers en verantwoord risicomanagement. We treffen adequate voorzieningen voor de kredietverliezen die we redelijkerwijze kunnen verwachten. Ook houden we een ruime kapitaalpositie aan om onverwachte verliezen op te vangen.

De focus op de Nederlandse retailmarkt brengt concentratierisico’s met zich mee. We accepteren dat de bank door deze focus gevoelig is voor economische, politieke en sociale ontwikkelingen in Nederland. Daarnaast hebben we te maken met aanzienlijke concurrentiedruk op de thuismarkt. We zijn ons bewust van dit risico. We mitigeren het risico van onze strategische keuze door nadrukkelijk te kiezen voor Bankieren met de menselijke maat en onze ambitie voor gedeelde waarde die daaraan uitdrukking geeft. Met het uitvoeren van de drie pijlers vangen we de nadelige effecten van deze concentratie op.

Driekwart van de activa van de Volksbank bestaat uit woninghypotheken. De kwaliteit en omvang van de portefeuille kunnen onder andere beïnvloed worden door:

  • economische omstandigheden;

  • huizenprijzen;

  • veranderingen in de (fiscale) behandeling van de hypotheek en hypotheekrente;

  • politieke besluiten die van invloed zijn op de hypotheekmarkt;

  • rente-ontwikkelingen;

  • concurrentie van andere hypotheekaanbieders.

We richten ons bij de portefeuillesturing op een verantwoorde financiering van nieuwe klanten, het behoud van de bestaande portefeuille en begeleiding van klanten die in de betalingsproblemen zijn gekomen.

Het renteresultaat maakt een groot deel uit van de inkomsten van de Volksbank. Dit resultaat wordt beïnvloed door het niveau en de veranderingen van de rentestanden en credit spreads. We managen deze rentegevoeligheid zorgvuldig, maar kunnen niet uitsluiten dat renteveranderingen invloed hebben op het resultaat.

Spaargelden van klanten zijn de belangrijkste bron van toevertrouwde middelen. De omvang van de spaargelden is gevoelig voor de vergoede spaarrente. Daarom trekken we ook middelen aan op de geld- en kapitaalmarkten ter aanvulling van de spaargelden en diversificatie van onze financieringsbronnen. De hoogte van onze credit rating is een belangrijke factor. Deze is mede bepalend voor de prijs van de extern aangetrokken middelen. We zien toe op een ruime beschikbaarheid van middelen met behulp van liquiditeitsmanagement.

In onze operationele activiteiten is het mogelijk dat we op allerlei fronten risico’s lopen en de bank, haar organisatie en reputatie schade berokkenen. We onderkennen deze risico’s en hebben ze in kaart gebracht. We streven er continu naar tijdige en adequate beheersingsmaatregelen te treffen.

Stel uw jaarverslag zelf samen