Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant

Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant

Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van de Volksbank N.V.

Onze conclusie

Wij hebben de niet-financiële informatie in het jaarverslag van de Volksbank N.V. te Utrecht over 2017 beoordeeld. Een beoordelingsopdracht is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid.

Op grond van onze werkzaamheden is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de niet-financiële informatie geen, in alle van materieel belang zijnde aspecten, betrouwbare en toereikende weergave geeft van:

  • het beleid en de bedrijfsvoering ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen;

  • de gebeurtenissen en de prestaties op dat gebied in 2017.

in overeenstemming met de Sustainability Reporting Standards van het Global Reporting Initiative (GRI) en de aanvullend gehanteerde verslaggevingscriteria zoals toegelicht in de bijlage ‘Over de niet-financiële informatie in dit verslag’ in het jaarverslag.

De niet-financiële informatie bestaat uit de hoofdstukken ‘Strategisch Rapport’, ‘Business rapport’ en de bijlagen ‘Over de niet-financiële informatie in dit verslag’ en ‘Overige stakeholderinformatie’ in het jaarverslag 2017 van de Volksbank N.V.

Stel uw jaarverslag zelf samen