Vorderingen op banken

4. Vorderingen op banken

Waarderingsgrondslagen voor vorderingen op banken

Vorderingen op banken worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen. Onder deze balanspost worden verantwoord vorderingen op banken met een resterende looptijd van een maand of langer.
Dit betreffen vorderingen op banken voor zover niet in de vorm van rentedragende waardepapieren en de niet-direct opeisbare tegoeden bij De Nederlandsche Bank (DNB).

in miljoenen euro's

2017

2016

Deposito's

2.226

2.532

Overig

23

-

Niet-direct opeisbare tegoeden bij DNB1

394

386

Totaal

2.643

2.918

  1. De verplichte kasreserve aangehouden bij de DNB wordt verantwoord in de rubriek Vorderingen op banken. De vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig aangepast.

Onder de niet-direct opeisbare tegoeden bij DNB is de verplichte kasreserve opgenomen. De verplichte kasreserve aangehouden bij de DNB wordt met ingang van 2017 verantwoord in de rubriek vorderingen op banken. Reden is dat onder ‘Kas en kasequivalenten’ alleen de posten worden opgenomen die direct of binnen één maand opeisbaar zijn.

Een deel van de vorderingen op banken van € 673 miljoen (2016: € 1.055 miljoen) heeft betrekking op betaald collateral inzake derivatentransacties.

De overige vorderingen op banken heeft betrekking op reverse repo-contracten (€ 23 miljoen).

Stel uw jaarverslag zelf samen