Voorzieningen

16. Voorzieningen

Waarderingsgrondslagen voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen worden getroffen wanneer de Volksbank een bestaande in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden, het meer waarschijnlijk is dan niet dat voor de afwikkeling van de verplichting een uitstroom van economische middelen noodzakelijk is en een betrouwbare schatting van de omvang van de verplichting kan worden gemaakt. De voorzieningen worden gewaardeerd op de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen. Dotaties en eventuele latere vrijvallen worden in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Personeelsverplichtingen

De Volksbank treft een voorziening uit hoofde van verplichtingen aan personeelsleden die na pensioenering recht hebben op personeelsregelingen. Dit betreft met name de spaar-, hypotheek-, en jubileumregeling. De waardering is gebaseerd op de netto contante waarde waarbij rekening wordt gehouden met actuariële veronderstellingen.

Reorganisatievoorziening

De reorganisatievoorziening is een specifieke voorziening en bestaat uit de naar verwachting te betalen ontslagvergoedingen en andere kosten die direct zijn toe te rekenen aan de reorganisatie. Deze kosten worden opgenomen in de periode waarin een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting tot betaling ontstaat. Voor kosten of toekomstige bedrijfsverliezen die betrekking hebben op de voortgezette activiteiten wordt vooraf geen voorziening getroffen.

De Volksbank neemt ontslagvergoedingen op wanneer de Volksbank zich aantoonbaar heeft verbonden aan:

  • beëindiging van het dienstverband van huidige werknemers volgens een aangekondigd gedetailleerd formeel plan zonder dat het plan kan worden ingetrokken; of

  • uitkering van ontslagvergoedingen als gevolg van een aanbod ter aanmoediging van vrijwillig ontslag dat niet kan worden ingetrokken. Ontslagvergoedingen die na meer dan twaalf maanden na balansdatum verschuldigd zijn, worden contant gemaakt.

Overige voorzieningen

De overige voorzieningen bestaan voornamelijk uit voorzieningen voor gerechtelijke procedures voor de geschatte verplichting op de balansdatum met betrekking tot lopende juridische procedures. De voorziening omvat een schatting van de in de loop van de juridische procedures te verrichten betalingen. Voor zover relevant resulteert een eventuele externe dekking van de juridische claim in de opname van een vordering indien de betaling aan de Volksbank vrijwel zeker is.

Specificatie voorzieningen

in miljoenen euro's

2017

2016

Personeelsverplichtingen

16

17

Reorganisatievoorziening

41

39

Overige voorzieningen

68

64

Totaal

125

120

Zie toelichting 18 Juridische procedures voor een nadere toelichting op de belangrijkste lopende procedures tegen de Volksbank.

De reorganisatiesvoorziening is opnieuw beoordeeld en is verhoogd in 2017 tot € 41 miljoen. De reorganisatievoorziening loopt tot en met 2020 en heeft daarmee een overwegend langlopend karakter.

In 2017 is er een kleine vrijval geweest voor de voorziening Uniform Herstelkader Rentederivaten. De voorziening komt nu uit op € 21,5 miljoen en is opgenomen onder de overige voorzieningen.

Een deel van de overige voorzieningen bestaat uit compensaties aan klanten samenhangend met de risico-opslag van spaarhypotheken en de kosten die samenhangen met het terughalen van klantdossiers bij incassobureaus (€ 4 miljoen). De personeelsvoorzieningen en overige voorzieningen hebben ook een overwegend langlopend karakter.

Verloop voorzieningen

Personeelsverplichtingen

Reorganisatievoorziening

Overige voorzieningen

Totaal

in miljoenen euro's

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Openingsbalans

17

19

39

13

64

70

120

102

Dotaties/vrijvallen

-

-

8

31

16

35

24

66

Onttrekkingen

-1

-2

-6

-5

-12

-41

-19

-48

Eindbalans

16

17

41

39

68

64

125

120

Stel uw jaarverslag zelf samen