Verbonden partijen

21. Verbonden partijen

Identiteit van verbonden partijen

Partijen worden als verbonden beschouwd wanneer één partij bij de besluitvorming over financiële of operationele kwesties zeggenschap of invloed van betekenis kan uitoefenen over de andere partij. De Volksbank onderhoudt in het kader van haar gewone bedrijfsvoering verschillende soorten normale zakelijke relaties met verbonden ondernemingen en partijen. De verbonden partijen van de Volksbank kunnen zijn moeder de Volksholding, geassocieerde deelnemingen, SNS REAAL Pensioenfonds, Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI), de Nederlandse Staat en het topkader inclusief naaste familieleden. De relaties met deze verbonden partijen zijn vooral op het gebied van gewone bancaire- en verzekeringsactiviteiten, belastingen en andere administratieve relaties.

Transacties met verbonden partijen hebben plaatsgevonden op marktconforme voorwaarden, behalve indien anders vermeld. Bij de transacties met verbonden partijen is voldaan aan Best Practice-bepalingen II.3.2, II.3.3, II.3.4, III.6.1, III.6.3 en III.6.4 van de Nederlandse Corporate Governance Code.

Posities en transacties verbonden partijen

Fiscale eenheid

De Volksbank vormt samen met haar dochters c.q. groepsmaatschappijen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. Alle vennootschappen binnen deze fiscale eenheid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden uit hoofde van vennootschapsbelasting respectievelijk de omzetbelasting van de fiscale eenheid.

Zie voor meer informatie over de acuut te vorderen vennootschapsbelasting toelichting 9 Vennootschapsbelasting, van de geconsolideerde jaarrekening.

Hypotheek gerelateerde intragroep transacties en posities

Per 31 december 2017 bedraagt de door hypotheken gedekte lening van de Volksbank N.V. aan Woonhuishypotheken B.V. € 4,5 miljard (2016: € 4,5 miljard). Woonhuishypotheken B.V. is een volledige geconsolideerde dochteronderneming van de Volksbank. De onderliggende hypotheken zijn van oorsprong door SNS en RegioBank geïnitieerd.

Overige transacties

De Volksbank heeft voor haar medewerkers pensioenpremies afgedragen aan het SNS REAAL pensioenfonds voor een bedrag van € 39 miljoen (2016: € 38 miljoen).

Posities en transacties met het topkader van de Volksbank

Het topkader bestaat in 2017 volledig uit de statutaire directie van de Volksbank. Eind 2017 zijn dat 5 leden, net als eind 2016.

Specificatie beloning topkader

Statutair

Overige

Totaal

in duizenden euro's

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Jaarinkomen

1.945

1.911

-

196

1.945

2.107

Pensioenopbouw

100

100

-

12

100

112

Totaal

2.045

2.011

-

208

2.045

2.219

Onder “Jaarinkomen” zijn alle beloningscomponenten opgenomen die door de werkgever zijn betaald met uitzondering van de pensioenopbouw en de eventuele beëindigingsvergoeding die in de tabel apart zijn opgenomen.

Onder “Pensioenopbouw” (IFRS: “Vergoeding na uitdiensttreding”) wordt de door de werkgever betaalde pensioenpremie verstaan, na aftrek van de door de werknemer betaalde eigen bijdrage. De salaristoeslag als compensatie voor het wegvallen van de pensioenopbouw boven de € 103.317 vanaf 2017 is in de tabel opgenomen onder het jaarinkomen.

Per 1 januari 2018 is een statutair bestuurder van de Volksbank teruggetreden. Tot 1 juli 2018 zal hij andere werkzaamheden verrichten en blijft zijn beloning ongewijzigd van toepassing. De werkgever betaalt een vergoeding van één vast jaarsalaris in verband met het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Specificatie leningen topkader

Openstaand per 31 december

Gemiddelde rentevoet1

Aflossingen

Verstrekkingen

in duizenden euro's

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Hypothecaire geldleningen

970

984

3,42%

3,48%

14

14

-

-

  1. De gemiddelde rentevoet is de betaalde rente als percentage van de gemiddelde openstaande restschuld van het betreffende jaar.

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de leningen die zijn verstrekt aan leden van het topkader en die op 31 december 2017 openstonden. Het betreft uitsluitend hypothecaire geldleningen, verstrekt onder normale voorwaarden die ook gelden voor andere personeelsleden.

De beloning van de individuele leden van de Directie wordt verder toegelicht in paragraaf 5.7 Remuneratierapport, die deel uitmaakt van de jaarrekening.

Groepsmaatschappijen van de Volksbank N.V.

Op 29 december 2017 is de deelneming Woningfonds met de Volksbank gefuseerd.

Overzicht groepmaatschappijen van de Volksbank N.V.

Vestigingsplaats

Aandeel in aandelen

SNS Beheer B.V.

Utrecht

100%

CONA V B.V.

Utrecht

100%

Pettelbosch Beheer I B.V.

Utrecht

100%

Pettelbosch Beheer II B.V.

Utrecht

100%

SNS FinanCenter B.V.

Utrecht

100%

Holland Woningfinanciering N.V.

Utrecht

100%

SNS Mortgage Receivables B.V.

Utrecht

100%

1817 B.V.

Utrecht

100%

ASN Beleggingsinstellingen B.V.

Den Haag

100%

ASN Vermogensbeheer B.V.

Den Haag

100%

Stichting Administratiekantoor Bewaarbedrijven SNS

Utrecht

100%

SNS Global Custody B.V.

Utrecht

100%

Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V.

Utrecht

100%

ASN Duurzame Deelnemingen N.V.

Utrecht

100%

Bovenstaande maatschappijen worden geconsolideerd in de openbaar gemaakte jaarrekening.

Geconsolideerde gestructureerde maatschappijen

De gestructureerde entiteiten waarover de Volksbank vanuit IFRS regelgeving zeggenschap kan uitoefenen worden geconsolideerd. Activiteiten van de Volksbank met betrekking tot gestructureerde entiteiten worden hieronder in de volgende categorieën toegelicht.

  • Securitisatieprogramma

  • Covered bond programma

De Volksbank heeft geen contractuele verplichting om financiële steun anders dan geldmiddelen aan de geconsolideerde gestructureerde entiteiten te verlenen. Geen van de geconsolideerde gestructureerde entiteiten profiteert van deze faciliteit aan geldmiddelen. Evenmin verstrekt de Volksbank niet-contractuele financiële steun aan de kredietvoorziening over de gerapporteerde periode.

SECURITISATIEPROGRAMMA’S

De Volksbank heeft securitisatieprogramma's opgezet om financiering te verkrijgen en om de liquiditeit te verbeteren. Binnen het programma verkoopt de Volksbank de door haar verstrekte hypothecaire vorderingen aan een gestructureerde entiteit (Special Purpose Vehicle - SPV). De SPV geeft effecten uit, die kwalificeren als beleenbaar onderpand voor de Europese Centrale Bank. In de meeste programma's werkt de Volksbank als investeerder van de gesecuritiseerde effecten. De SPV's worden opgericht ten behoeve van de Volksbank en er is beperkte overdracht van risico’s en voordelen. Hierdoor blijft de Volksbank de SPV's consolideren.

in miljoenen euro's

2017

2016

Hermes XVIII

-

680

Pearl 1

789

887

Lowland 1

-

2.283

Lowland 2

1.178

1.312

Lowland 3

1.724

1.903

Lowland 4

4.051

-

Holland Homes (MBS 2000-1)

67

79

Holland Homes (MBS (Oranje) 2005-1)

376

447

Totaal

8.185

7.591

De Volksbank heeft verschillende securitisaties opgericht welke op 31 december 2017 € 8,1 miljard (2016: € 7,6 miljard) hebben uitstaan. De Volksbank heeft hiervan € 7,0 miljard (2016: € 5,8 miljard) op eigen boek.

Covered Bond Programma

Onder dit programma heeft de Volksbank obligaties uitgegeven. Ultimo 2017 bedroeg de boekwaarde van deze obligaties € 2,5 miljard (2016: € 3,3 miljard). De betaling van rente en hoofdsom wordt gegarandeerd door een gestructureerde entiteit, Covered Bond Company B.V. (CBC). Om CBC zijn garantie te kunnen laten vervullen, heeft de Volksbank door haar verstrekte Nederlandse hypothecaire leningen juridisch overgedragen aan CBC. Tevens biedt de Volksbank bescherming tegen eventuele verslechtering van de hypothecaire leningen. CBC wordt volledig mee-geconsolideerd door de Volksbank.

Met betrekking tot het programma voor gedekte obligaties heeft de Volksbank zich ertoe verbonden om op verzoek van de CBC activa over te dragen naar de CBC, op voorwaarde dat de CBC alleen om overdracht van activa zal vragen als zij vaststelt dat de asset cover test is geschonden. De asset cover test is een rekenkundige test die het minimumbedrag aan activa bepaalt dat nodig is om de door de CBC gegarandeerde passiva te dekken.

Stel uw jaarverslag zelf samen