Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen

8. Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen

Waarderingsgrondslagen voor uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen

Voor voorwaartse verliescompensatie en tijdelijke verschillen tussen de fiscale boekwaarde van activa en verplichtingen en de commerciële boekwaarde worden uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen gevormd. Hierbij wordt uitgegaan van de belastingtarieven die gelden per balansdatum en de tarieven die zullen gelden in de periode waarin de uitgestelde belastingvorderingen of verplichtingen worden afgewikkeld. De uitgestelde belastingen worden gewaardeerd op nominale waarde.

Uitgestelde belastingvorderingen worden alleen opgenomen indien het waarschijnlijk wordt geacht dat in de nabije toekomst voldoende fiscale winsten worden gerealiseerd ter compensatie van de uitgestelde belastingvorderingen. Voor tijdelijke verschillen tussen de commerciële boekwaarde en fiscale waarde van investeringen in groepsmaatschappijen en deelnemingen worden uitgestelde belastingen opgenomen, behalve als de Volksbank het tijdstip kan bepalen waarop deze tijdelijke verschillen aflopen en het daarbij waarschijnlijk is dat deze verschillen niet zullen aflopen in de nabije toekomst. De uitgestelde belastingvorderingen worden op balansdatum beoordeeld.

De belangrijkste tijdelijke verschillen vloeien voort uit de herwaardering van materiële vaste activa, bepaalde financiële activa en verplichtingen waaronder derivatencontracten en toepassing van hedge accounting, pensioenvoorzieningen, voorwaarts te verrekenen verliezen, en, met betrekking tot acquisities, uit het verschil tussen (a) het saldo van de reële waarde van de overgenomen netto-activa en (b) de fiscale waarde.

Uitgestelde belastingen met betrekking tot de herwaardering van hiervoor genoemde activa en passiva waarvan waardeveranderingen direct ten laste of ten gunste van het eigen vermogen worden gebracht, worden ook ten gunste of ten laste van het eigen vermogen gebracht en worden bij realisatie samen met de uitgestelde waardeveranderingen opgenomen in de winst- en verliesrekening.

Specificatie uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen

in miljoenen euro's

2017

2016

Uitgestelde belastingvorderingen

110

137

Uitgestelde belastingverplichtingen

45

59

Totaal

65

78

Oorsprong en verloop uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen 2017

in miljoenen euro's

Openings-balans

Mutatie via W&V

Mutatie via vermogen

Overige mutaties

Eindbalans

Immateriële vaste activa

-1

-

-

-

-1

Materiële vaste activa

2

-

-1

-

1

Beleggingen

-43

-

11

-

-32

Derivaten

-15

-

3

-

-12

Vorderingen op klanten

115

-25

-

-

90

Voorzieningen

18

-1

-

-

17

Overige

2

-

-

-

2

Totaal

78

-26

13

-

65

Oorsprong en verloop uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen 2016

in miljoenen euro's

Openings-balans

Mutatie via W&V

Mutatie via vermogen

Overige mutaties

Eindbalans

Immateriële vaste activa

-1

-

-

-

-1

Materiële vaste activa

3

-

-1

-

2

Beleggingen

-47

-3

-6

13

-43

Derivaten

117

32

4

-168

-15

Vorderingen op klanten

-34

13

-

136

115

Voorzieningen

23

-5

-

-

18

Overige

7

-3

-

-2

2

Totaal

68

34

-3

-21

78

Specificatie belastingeffect mutaties eigen vermogen

in miljoenen euro's

2017

2016

Mutatie cashflow hedge reserve

3

4

Mutatie reële waardereserve

11

-7

Mutatie overige reserves

-1

-

Totaal

13

-3

Fiscaal compensabele verliezen

in miljoenen euro's

2017

2016

Totaal fiscaal compensabele verliezen

1

1

Uitgestelde belastingvorderingen berekend op fiscaal compensabele verliezen

-

-

Gemiddeld belastingpercentage

25,0%

25,0%

De uitgestelde belastingvorderingen ultimo 2017 heeft met name betrekking op een tijdelijk waarderingsverschil in de vorderingen op klanten. De resterende looptijd van dit tijdelijke waarderingsverschil is 3,5 jaar.

Met de Belastingdienst is in 2016 een overeenkomst gesloten op grond waarvan de financiële instrumenten in de fiscale aangifte op basis van dezelfde waarderingsgrondslagen als die van toepassing zijn op de commerciële jaarrekening mogen worden gewaardeerd. Het effect van deze overeenkomst is dat er minder verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering zijn. Dit is ultimo 2016 verwerkt en had vorig jaar als effect dat een deel van de uitgestelde te vorderen en verschuldigde vennootschapsbelasting verschoven is naar acuut verschuldigde vennootschapsbelasting.

Stel uw jaarverslag zelf samen