Spaargelden

11. Spaargelden

Waarderingsgrondslagen voor spaargelden

Spaargelden bestaan uit saldi op (bank)spaarrekeningen, spaardeposito’s en termijndeposito’s van huishoudens. Spaargelden worden bij de eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgwaarderingen zijn tegen geamortiseerde kostprijs.

Een verschil tussen de eerste waardering en de aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rentemethode opgenomen in de winst- en verliesrekening onder de rubriek Rentelasten gedurende de looptijd van deze spaargelden.

Specificatie spaargelden

in miljoenen euro's

2017

2016

Direct opvraagbaar

32.023

31.406

Overige spaargelden

4.552

5.187

Totaal

36.575

36.593

Te betalen rente op spaargelden is opgenomen onder de overige verplichtingen.

Onder de spaargelden is voor een bedrag van € 3.442 miljoen (2016: € 2.936 miljoen) aan banksparen en voor € 192 miljoen (2015: € 197 miljoen) aan levensloop sparen opgenomen.

Stel uw jaarverslag zelf samen