Schulden aan banken

13. Schulden aan banken

Waarderingsgrondslagen voor schulden aan banken

Schulden aan banken betreffen de niet-achtergestelde schulden aan kredietinstellingen. De obligaties gehouden door banken vallen onder de schuldbewijzen. Onder de schulden aan banken vallen onderhandse leningen, rekeningen couranten en uitgezette repo’s.

Schulden aan banken worden bij de eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief de gemaakte transactiekosten. Vervolgwaarderingen zijn tegen geamortiseerde kostprijs.

Een verschil tussen de eerste waardering en de aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rentemethode opgenomen in de winst- en verliesrekening onder de rubriek rentelasten gedurende de looptijd van deze schulden.

Specificatie schulden aan banken

in miljoenen euro's

2017

2016

Direct opvraagbaar

212

313

Deposito's en certificaten

1.129

52

Repo-contracten

1.305

724

Onderhandse leningen

35

357

Totaal

2.681

1.446

Te betalen rente op schulden aan banken is opgenomen onder de overige verplichtingen.

De verplichtingen uit hoofde van repo-contracten hebben een waarde van € 1.305 miljoen (2016: € 724 miljoen).

In december heeft de Volksbank $ 1,1 miljard (€ 959 miljoen) opgenomen door inschrijving op een 3-weeks ECB tender lening. Deze post is verantwoord onder deposito's en certificaten. De tegenhanger is onder kas en kasequivalenten verantwoord. In januari is de transactie afgewikkeld.

De onderhandse leningen bedragen € 35 miljoen (2016: € 82 miljoen) en hebben volledig betrekking op Duitse schuldbrieven (Schuldscheine) uitgegeven door banken.

Stel uw jaarverslag zelf samen