Resultaat uit beleggingen

26. Resultaat uit beleggingen

Waarderingsgrondslagen voor resultaat uit beleggingen

Het resultaat uit beleggingen bestaat uit: dividend, valutakoersverschillen ongerealiseerde en gerealiseerde waardeveranderingen.

Dividend

Dividendbaten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen op het moment dat het recht van de entiteit op betaling wordt gevestigd. In geval van genoteerde effecten is dit de datum waarop deze effecten ex-dividend noteren.

Ongerealiseerde en gerealiseerde resultaten

Onder ongerealiseerde waardestijgingen en -dalingen zijn opgenomen de waardeverandering gedurende de verslaggevingsperiode voor beleggingen in de categorie reële waarde via de winst- en verliesrekening.
Voor de overige categorieën is onder gerealiseerde waardestijgingen en -dalingen opgenomen het verschil tussen de verkoopopbrengst en de geamortiseerde kostprijs van de verkochte beleggingen.

Specificatie resultaat uit beleggingen

in miljoenen euro's

2017

2016

Reële waarde via de W&V

54

-24

Voor verkoop beschikbaar

-13

81

Totaal

41

57

Onder het resultaat uit beleggingen is per saldo een positief valutakoersverschil opgenomen van € 15 miljoen (2016: € 10 miljoen positief).

Verdeling resultaat uit beleggingen 2017

Reële waarde via W&V

in miljoenen euro's

Handels-doeleinden

Aangewezen

Voor verkoop beschikbaar

Totaal

Dividend

-

-

5

5

Valutakoersverschillen

-

15

-

15

Gerealiseerde waardeveranderingen

-2

43

68

109

Ongerealiseerde waardeveranderingen

-

-2

-86

-88

Totaal

-2

56

-13

41

Onder de ongerealiseerde waardeveranderingen voor verkoop beschikbaar is een bedrag van € 75 miljoen negatief (2016: € 40 miljoen positief) verantwoord wat betrekking heeft op hedge accounting.

Verdeling resultaat uit beleggingen 2016

Reële waarde via W&V

in miljoenen euro's

Handels-doeleinden

Aangewezen

Voor verkoop beschikbaar

Totaal

Dividend

-

-

13

13

Valutakoersverschillen

-

10

-

10

Gerealiseerde waardeveranderingen

-2

-31

28

-5

Ongerealiseerde waardeveranderingen

-

-1

40

39

Totaal

-2

-22

81

57

Stel uw jaarverslag zelf samen