Resultaat financiële instrumenten

27. Resultaat financiële instrumenten

Waarderingsgrondslagen voor resultaat financiële instrumenten

In deze post wordt het herwaarderingsresultaat uit derivaten en overige financiële instrumenten verantwoord. Derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde. De winst of het verlies uit herwaardering naar reële waarde wordt onmiddellijk in de winst- en verliesrekening opgenomen in de post resultaat financiële instrumenten. Indien derivaten in een hedge-relatie zijn betrokken, is de opname van een resulterende winst of een resulterend verlies op het hedged item afhankelijk van de aard van de hedge-relatie (zie toelichting 20 Hedging en hedge accounting). Het niet-effectieve deel van eventuele winsten of verliezen van hedge-relaties wordt direct verantwoord onder ‘Resultaat financiële instrumenten’.

In de post ‘Resultaat financiële instrumenten’ wordt tevens verantwoord de winst of het verlies uit herwaardering van de vorderingen op klanten en uitstaande schuldbewijzen die na eerste opname worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening. Daarnaast worden de resultaten op terugkoop van eigen schuldpapier onder deze post verantwoord.

Specificatie resultaat financiële instrumenten

in miljoenen euro's

2017

2016

Marktwaarde mutatie hedging instrumenten

134

-23

Marktwaarde mutatie afgedekte positie toe te rekenen aan afgedekte risico's

-133

22

Marktwaarde mutatie derivaten aangehouden voor fair value hedge accounting

1

-1

Marktwaarde mutatie derivaten aangehouden voor handelsdoeleinden

-1

-1

Marktwaarde mutatie overige derivaten

-2

-34

Marktwaarde mutatie overige financiële instrumenten

19

32

Terugkoop schuldinstrumenten

-4

-16

Totaal

13

-20

In 2017 werd het resultaat op financiële instrumenten € 17 miljoen positief (2016: € 1 miljoen negatief) beïnvloed door ongerealiseerde baten op voormalige DBV-hypotheken en daaraan verbonden derivaten, die beide tegen reële waarde worden verantwoord, waarbij mutaties via de winst- en verliesrekening lopen. De reële waarde van deze hypotheken wordt beïnvloed door fluctuaties in particuliere hypotheekrentes en de reële waarde van daaraan verbonden derivaten wordt hoofdzakelijk beïnvloed door swaprentefluctuaties.

Stel uw jaarverslag zelf samen