Personeelskosten

29. Personeelskosten

Waarderingsgrondslagen voor personeelskosten

Deze kosten betreffen alle op het personeel betrekking hebbende kosten. Hieronder vallen salarissen, sociale lasten en pensioenlasten en overige personeel-gerelateerde kosten. Personeelskosten worden verantwoord in de periode waarin de dienst is ontvangen en waarop de betaling betrekking heeft. De waarderingsgrondslagen voor een aantal specifieke werknemersregelingen of -vergoedingen zijn toegelicht in toelichting 16 Voorzieningen.

Specificatie personeelskosten

in miljoenen euro's

2017

2016

Salarissen

186

190

Pensioenkosten

39

38

Sociale lasten

29

29

Overige personeelskosten

127

141

Totaal

381

398

De daling van de personeelskosten wordt grotendeels veroorzaakt door een daling van de overige personeelskosten door de dotaties in de reorganisatievoorziening. Deze daling wordt deels gecompenseerd door een stijging van de tijdelijke personeelskosten.

De pensioenrechten van de medewerkers van de Volksbank zijn ondergebracht in de toegezegde bijdrageregeling bij de zelfstandige Stichting Pensioenfonds SNS REAAL. De pensioenlasten van de Volksbank bestaan uit een jaarlijkse vaste bijdrage voor de opbouw van nieuwe rechten; in 2017 is een vast percentage betaald van 23,6% van de bruto loonsom. Omdat er verder geen in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting bestaat om extra bijdragen te doen, worden de pensioenaanspraken en de daaraan gerelateerde beleggingen niet in de balans opgenomen. De medewerkers betalen een eigen bijdrage van 4,5% over de pensioengrondslag (na aftrek franchise). De bestaande uitvoeringsovereenkomst met de Stichting Pensioenfonds SNS REAAL is per 1 januari 2018 verlengd voor een periode van 3 jaar. Voor de jaarlijkse bijdrage van de werkgever is een bandbreedte vastgesteld tussen de 22% en 24%. De premie voor 2018 bedraagt 24%. De eigen bijdrage van medewerkers wordt verhoogd met 0,5% naar 5%.

Overige personeelskosten bestaan grotendeels uit kosten van tijdelijk ingehuurd personeel, het wagenpark, reiskosten en opleidingskosten. De kosten voor het inhuren van personeel bedraagt € 89 miljoen (2016: € 82 miljoen) en de leaseverplichting voor het wagenpark bedraagt € 3 miljoen (2016: € 4 miljoen).

Aantal fulltime-equivalenten (fte's)

in aantallen

2017

2016

Aantal medewerkers op basis van fte's

3.231

3.354

Vanaf 1 januari 2012 is de herziene Regeling Beheerst Beloningsbeleid (RBB) geactiveerd. Onder de nieuwe regeling, van kracht vanaf 1 januari 2013, wordt een eventuele variabele beloning aan medewerkers van de Volksbank deels toegekend in fantoomaandelen. De reële waarde per fantoomaandeel wordt verkregen door het eigen vermogen per einde prestatiejaar af te zetten tegen het aantal uitstaande gewone aandelen (initiële waarde) en vervolgens wordt jaarlijks het aandeel geherwaardeerd met het resultaat lopend boekjaar.

Specificatie fantoomaandelen (toegekend in prestatiejaar)

Aandelen (in aantal)

Gewogen gemiddelde reële waarde per aandeel (in €)

2017

2016

2017

2016

Totaal

2

70

4.195

4.141

De variabele beloning voor het senior management is in 2017 afgeschaft. Voor een beperkt aantal medewerkers is in 2017 een variabele beloning toegekend.

De waardeontwikkeling van de fantoomaandelen wordt gebaseerd op de ontwikkeling van het resultaat van de Volksbank, eventueel geschoond voor incidentele baten of lasten. De waarde van de fantoomaandelen wordt gefaseerd in geld uitgekeerd, een deel na 1 jaar en het resterende deel na afloop van de looptijd (4 jaar). Over 2017 wordt ter waarde van € 8.000 aan fantoomaandelen toegekend. Het werkelijke bedrag toegekend in 2016 is € 285.000. Ultimo 2017 bedraagt de totale verplichting uit hoofde van de fantoomaandelen € 516.906 (2016: € 1.090.211).

Stel uw jaarverslag zelf samen