Overige verplichtingen

15. Overige verplichtingen

Waarderingsgrondslagen voor overige verplichtingen

De overige verplichtingen bestaan voornamelijk uit opgebouwde rente op financiële instrumenten die worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Deze post omvat tevens crediteuren, overige belastingen en overlopende passiva, waaronder tevens de schuld van de Volksbank aan klanten en de clearing tegenpartij inzake derivatenposities.

Specificatie overige verplichtingen

in miljoenen euro's

2017

2016

Overige belastingen

15

15

Overige schulden

574

466

Lopende rente

233

410

Totaal

822

891

Stel uw jaarverslag zelf samen