Overige schulden aan klanten

12. Overige schulden aan klanten

Waarderingsgrondslagen voor overige schulden aan klanten

Overige schulden aan klanten hebben betrekking op niet-achtergestelde schulden aan niet-banken voor zover niet belichaamd in schuldbewijzen. De post bestaat voornamelijk uit direct opvraagbare rekening courant tegoeden, kasgelden en hypotheekdepots.

Overige schulden aan klanten worden bij de eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief de gemaakte transactiekosten. Vervolgwaarderingen zijn tegen geamortiseerde kostprijs, met uitzondering van het deel van de spaardepots welke betrekking hebben op hypotheken die op reële waarde staan gewaardeerd, de spaardepots van deze hypotheken staan eveneens op reële waarde.

Een verschil tussen de eerste waardering en de aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rentemethode opgenomen in de winst- en verliesrekening onder de rubriek rentelasten gedurende de looptijd van deze schulden.

Specificatie overige schulden aan klanten

in miljoenen euro's

2017

2016

Onderhandse leningen

1.194

1.207

Onderhandse leningen securitisatieprogramma

702

725

Direct opvraagbare tegoeden

5.916

6.581

Hypotheekdepots

374

234

Spaardepots

2.094

2.088

Totaal

10.280

10.835

Te betalen rente op overige schulden aan klanten is opgenomen onder de overige verplichtingen.

Onder de onderhandse leningen heeft € 660 miljoen (2016: € 796 miljoen) betrekking op plaatsing van schuldbrieven (Schuldscheine) bij pensioen- en verzekeringsmaatschappijen.

Een deel van de onderhandse leningen is uitgegeven via het covered bond programma van de Volksbank. De waarde van de onderhandse leningen binnen dit programma bedraagt € 347 miljoen (2016: € 358 miljoen). Bij deze leningen is door de Covered Bond Company aanvullende zekerheid gegeven op de terugbetaling. Zie voor meer informatie over het covered bond programma toelichting 21 Verbonden partijen.

Het onderhandse leningen securitisatieprogamma van € 702 miljoen (2016: € 725 miljoen) betreft leningen van verzekeraar VIVAT. Binnen het securitisatieprogramma van de Volksbank worden spaarhypotheken gesecuritiseerd, waarbij de spaarpolis bij VIVAT loopt en de hypotheek bij de Volksbank. Hierbij ontvangt VIVAT een onderhandse lening van de bank ter financiering van haar (sub-)participaties in de securitisatie-entiteiten. Onder de vorderingen op klanten is hetzelfde bedrag aan onderhandse leningen opgenomen dat door de Volksbank is verstrekt aan VIVAT.

In het kader van een spaarhypotheekarrangement hebben de Volksbank en verzekeraar VIVAT afgesproken dat de door de verzekeraar van de klant ontvangen spaarpremies worden belegd bij de bank. Door deze spaarpremies en de bijgeschreven rente (het spaarkapitaal bestemd voor aflossing van de hypotheek) heeft de verzekeraar een concurrente vordering op de bank. Om dit debiteurenrisico van de verzekeraar te spreiden is een cessie-retrocessie overeenkomst afgesloten waarbij het spaarkapitaal door de verzekeraar wordt overgedragen aan de bank tegenover een gedeeltelijk en gemeenschappelijk juridische eigendomsrecht op de spaarhypotheekvorderingen. In 2017 bedroeg het opgebouwde spaarkapitaal in totaal € 1.613 miljoen (2016: € 1.651 miljoen).

Stel uw jaarverslag zelf samen