Overige operationele lasten

30. Overige operationele lasten

Waarderingsgrondslagen voor overige operationele lasten

Kosten worden verantwoord in de periode waarin de dienst is ontvangen en waarop de betaling betrekking heeft. Hieronder worden huisvestings-, marketing-, consultancy-, informatietechnologie- en andere bedrijfskosten en aan prudentieel toezicht gerelateerde heffingen verantwoord.

Specificatie overige operationele lasten

in miljoenen euro's

2017

2016

Huisvestingskosten

19

19

Automatiseringskosten

28

26

Kosten marketing en public relations

31

35

Kosten externe adviseurs

18

24

Prudentiële kosten

43

46

Overige kosten

62

72

Totaal

201

222

De overige kosten bestaat onder andere uit kosten voor betalingsverkeer, effectenbeheer en drukwerk. De overige kosten bestaan tevens voor € 16 miljoen (2016: € 16 miljoen) uit kosten uit hoofde van leaseverplichtingen.

Onder de prudentiële kosten is een bedrag van € 10 miljoen (2016: € 8 miljoen) opgenomen dat betrekking heeft op de jaarlijkse bijdrage van de Volksbank aan het Resolutiefonds en € 33 miljoen (2016: € 38 miljoen) aan het depositogarantiestelsel.

Stel uw jaarverslag zelf samen