Overige activa

10. Overige activa

Waarderingsgrondslagen voor overige activa

De overige activa bestaan uit overige belastingen (o.a. btw, loonbelasting), overige vorderingen en overlopende activa. Het netto bedrag van vorderingen en voorzieningen in het kader van het depositogarantiestelsel (DGS) is geboekt onder overige vorderingen. Onder de overlopende activa zijn tevens opgenomen de opgebouwde rente op financiële instrumenten die worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, alsmede de overige overlopende activa, waaronder de vordering van de Volksbank op klanten en de clearing tegenpartij inzake derivatenposities.

Specificatie overige activa

in miljoenen euro's

2017

2016

Lopende rente

137

148

Overig overlopende activa

185

174

Overlopende activa

322

322

Overige vorderingen

43

89

Totaal

365

411

De overig overlopende activa bestaan onder meer uit het door de Volksbank aan DNB betaalde voorschot van € 54 miljoen (2016: € 51 miljoen) onder het depositogarantiestelsel voor haar aandeel in het faillissement van DSB Bank.

Stel uw jaarverslag zelf samen