Overgedragen en bezwaarde activa

22. Overgedragen en bezwaarde activa

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR OVERGEDRAGEN EN BEZWAARDE ACTIVA

Overgedragen activa (Transferred Assets) zijn:

  • Transacties waarvoor geldt dat de contractuele rechten om een kasstroom te ontvangen uit hoofde van het financieel actief zijn overgedragen, maar waarvan de activa opgenomen blijven in de balans; of;

  • Transacties waarvoor geldt dat de Volksbank het recht op de kasstromen heeft, maar waarbij de Volksbank ook een contractuele verplichting heeft om deze kasstromen door te betalen naar derde partijen. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen deze overdrachten resulteren in financiële activa die opgenomen blijven in de balans dan wel in activa die niet langer in de balans worden verantwoord. Indien overgedragen financiële activa opgenomen blijven in de balans, blijft de Volksbank geconfronteerd met veranderingen in de reële waarde van de activa.

Afhankelijk van de omstandigheden kunnen deze overdrachten resulteren in financiële activa die opgenomen blijven in de balans dan wel in activa die niet langer in de balans worden verantwoord. Indien overgedragen financiële activa opgenomen blijven in de balans, blijft de Volksbank geconfronteerd met veranderingen in de reële waarde van de activa.

Bezwaarde activa zijn activa die gebruikt kunnen worden als onderpand voor funding, bijvoorbeeld hypotheken die zijn gebruikt als onderpand voor covered bond programma’s, gesecuritiseerde activa en onderpand voor bepaalde repurchase agreement (Repo) transacties. Daarnaast vallen wettelijke verplichtingen zoals de kasreserve verplichting ook onder bezwaarde activa. Activa die toegezegd zijn aan niet-getrokken kredietfaciliteiten worden niet aangemerkt als bezwaard, zoals securitsaties die worden gehouden op eigen boek en kwalificeren als beleenbare activa bij de Europese Centrale Bank.

Onderstaande tabel geeft de overgedragen activa weer waarvan de contractuele rechten om een kasstroom te ontvangen zijn overgedragen. De overgedragen activa bestaan voor het grootste deel uit gesecuritiseerde hypotheken die zijn overgedragen aan een derde partij. De gerelateerde passiva zijn ook weergegeven in deze tabel.

Overgedragen activa

Securitisaties

Securitisaties

Repo transacties

Repo transacties

in miljoenen euro's

2017

2016

2017

2016

Schuldbewijzen

-

-

1.275

729

Leningen

1.400

2.111

-

330

Totaal overgedragen activa eind van het jaar

1.400

2.111

1.275

1.059

Schulden aan banken

-

-

1.305

998

Schuldbewijzen

1.154

1.829

-

-

- Uitgegeven onder securitisatieprogramma's Hermes, Pearl en Lowland

711

1.303

-

-

- Geclassificeerd tegen reële waarde via W&V

443

526

-

-

Totaal gerelateerde passiva eind van het jaar

1.154

1.829

1.305

998

De overgedragen activa bedragen in 2017 € 2.675 miljoen (2016: € 3.170 miljoen). De verlaging van de overgedragen activa wordt voornamelijk veroorzaakt door een reductie van de uitstaande schuldbewijzen in 2017.

Securitisatieprogramma's

Zie voor meer informatie over de securitisatieprogramma's, toelichting 21 Verbonden partijen van de geconsolideerde jaarrekening.

Bezwaarde activa

in miljoenen euro's

2017

2016

Overige beleggingsinstrumenten

1.913

1.162

- Waarvan schuldbewijzen

1.913

1.162

Leningen

7.554

8.849

Kas en kasequivalenten

21

84

Vorderingen op banken

394

386

Eindbalans

9.882

10.481

De bezwaarde activa bestaan uit de in onderpand gegeven activa en de verplichte kasreserve bij DNB. De bezwaarde activa zijn weergegeven op boekwaarde aan het einde van het jaar.

Ontvangen collateral

De Volksbank heeft in totaal een bedrag van €212 miljoen (2016: € 308 miljoen) aan collateral ontvangen ultimo 2017. Dit bestaat geheel uit ontvangen cashstortingen die als onderpand dienen voor de (positieve marktwaarde van) uitstaande derivatenposities.

Stel uw jaarverslag zelf samen