Netto rentebaten

24. Netto rentebaten

Waarderingsgrondslagen voor netto rentebaten

Rentebaten

De rentebaten omvatten de aan de periode toe te rekenen rente op financiële activa, welke verantwoord wordt op basis van de effectieve rentemethode.

De effectieve rentemethode is gebaseerd op de verwachte stroom van kasontvangsten, waarbij rekening wordt gehouden met het risico van vervroegde aflossing van het onderliggende financiële instrument en de directe kosten en opbrengsten, zoals de in rekening gebrachte transactiekosten, bemiddelingsprovisies en disagio of agio. Indien het risico van vervroegde aflossing in onvoldoende mate betrouwbaar kan worden bepaald, gaat de Volksbank uit van de kasstromen gedurende de gehele contractuele looptijd van de financiële instrumenten.

Bereidstellingsprovisies, samen met de hiermee verband houdende directe kosten, worden uitgesteld en opgenomen als aanpassing van de effectieve rente van een lening indien het waarschijnlijk is dat de Volksbank een specifieke leningsovereenkomst zal afsluiten. Indien de bereidstelling eindigt zonder dat de Volksbank de lening verstrekt, wordt de provisie geboekt op het moment dat de bereidstellingsperiode eindigt. Indien het onwaarschijnlijk is dat een specifieke leningsovereenkomst wordt aangegaan, wordt de bereidstellingsprovisie pro rata als bate verantwoord gedurende de bereidstellingsperiode.

De rentebaten op financiële activa die een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan en die zijn afgeschreven tot de geschatte realiseerbare waarde of reële waarde, worden daarna opgenomen op basis van de rentevoet die is gebruikt om middels discontering van de toekomstige kasstromen de realiseerbare waarde te bepalen.

Rentelasten

De rentelasten omvatten de rentelasten uit hoofde van financiële verplichtingen. Rente op financiële verplichtingen die worden gewaardeerd tegen reële waarde via de winst- en verliesrekening wordt verantwoord op basis van nominale rentepercentages. Rente op financiele verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs wordt verantwoord op basis van de effectieve rentemethode.

Specificatie rentemarge

in miljoenen euro's

2017

2016

Rentebaten

1.423

1.6231

Rentelasten

499

6852

Rentemarge

924

938

  1. De Volksbank heeft de grondslagen voor verantwoording van boeterente uit hoofde van vroegtijdige renteherzieningen van hypotheken gewijzigd, de vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast.
  2. De negatieve rentelasten op passiva worden met ingang van 2017 verantwoord op de regel rentebaten. De vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig aangepast.

Voor meer informatie over de stelselwijziging verwijzen we naar de grondslagen Veranderingen in grondslagen, schattingen en presentatie.

De rentebaten bestaan voor € 13 miljoen (2016: € 25 miljoen) uit rente inkomsten op leningen waarover bijzondere waardeverminderingen zijn toegepast. Ook is onder de rentebaten en -lasten het renteresultaat uit derivaten verantwoord, voor zover deze zijn afgesloten ter beperking van het renterisico op de afgedekte financiële instrumenten. De rentebaten uit derivaten bedragen € 263 miljoen (2016: € 467 miljoen) en de rentelasten uit derivaten € 422 miljoen (2016: € 574 miljoen). Deze rentebaten en -lasten zijn grotendeels verwerkt in de rentebaten hypotheken.

Specificatie rentebaten

in miljoenen euro's

2017

2016

Hypotheken

1.330

1.5191

Overige vorderingen op klanten

70

76

Vorderingen op banken

4

5

Beleggingen

8

17

Overig

3

2

Schulden aan banken

8

42

Totaal

1.423

1.623

  1. De Volksbank heeft de grondslagen voor verantwoording van boeterente uit hoofde van vroegtijdige renteherzieningen van hypotheken gewijzigd, de vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast.
  2. De negatieve rentelasten op passiva worden met ingang van 2017 verantwoord op de regel rentebaten. De vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig aangepast.

Ultimo 2017 is er voor € 8 miljoen (2016: € 4 miljoen) aan negatieve rente ontvangen op schulden aan banken. De negatieve rentelasten op schulden aan banken wordt veroorzaakt door de negatieve korte EURIBOR-rente.

De totale rentebaten niet gewaardeerd tegen reële waarde via de winst- en verliesrekening bedragen € 1.346 miljoen (2016: € 1.535 miljoen).

Specificatie rentelasten

in miljoenen euro's

2017

2016

Schuldbewijzen

12

23

Achtergestelde schulden

19

19

Spaargelden

300

466

Overige schulden aan klanten

140

144

Schulden aan banken

13

141

Vorderingen op banken

15

19

Totaal

499

685

  1. De negatieve rentelasten op passiva worden met ingang van 2017 verantwoord op de regel rentebaten. De vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig aangepast.

Ultimo 2017 is er voor € 15 miljoen (2016: € 19 miljoen) aan negatieve rente betaald op vorderingen op banken. De negatieve rentebaten op vorderingen op banken wordt veroorzaakt door de negatieve korte EURIBOR-rente.

De totale rentelasten niet gewaardeerd tegen reële waarde via de winst- en verliesrekening bedragen € 442 miljoen (2016: € 601 miljoen).

Stel uw jaarverslag zelf samen