Materiële vaste activa

6. Materiële vaste activa

Waarderingsgrondslagen voor materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen in eigen gebruik

Vastgoed in eigen gebruik bestaat voornamelijk uit kantoren (gebouwen en terreinen) en wordt gewaardeerd tegen de reële waarde (herwaarderingsmodel) gebaseerd op jaarlijkse taxaties, uitgevoerd door externe, onafhankelijke taxateurs.

Toename van de reële waarde boven de kostprijs wordt toegevoegd aan de herwaarderingsreserve in het eigen vermogen. Positieve herwaarderingen worden ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht, voor zover deze een terugname van eerdere bijzondere waardeverminderingen op hetzelfde actief vormen. Dalingen in de reële waarde worden ten laste van die herwaarderingsreserve gebracht, voor zover ze de terugname van eerdere positieve herwaarderingen van hetzelfde actief vormen. Alle andere dalingen in de reële waarde worden in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Op gebouwen wordt lineair afgeschreven gedurende de economische levensduur, met een maximum van 50 jaar, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Periodiek wordt beoordeeld of de terreinen en gebouwen een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan.

Bij verkoop wordt het deel van de herwaarderingsreserve gerelateerd aan het verkochte onroerend goed, binnen het vermogen, overgeboekt naar de overige reserves.

Informatieverwerkende apparatuur en overige materiële vaste activa

Deze overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en, indien van toepassing, cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De kostprijs omvat de uitgaven die direct toewijsbaar zijn aan de verwerving van de activa en wordt lineair afgeschreven gedurende de gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. De geschatte gebruiksduur kan variëren van 3 tot 10 jaar.

Resultaten op de verkoop van materiële vaste activa worden als onderdeel van de overige operationele opbrengsten verantwoord.

Specificatie materiële vaste activa

in miljoenen euro's

2017

2016

Terreinen en gebouwen in eigen gebruik

17

17

Informatieverwerkende apparatuur

12

13

Overige materiële vaste activa

38

43

Totaal

67

73

Verloop materiële vaste activa 2017

in miljoenen euro's

Terreinen en gebouwen

Informatie- verwerkende
apparatuur

Overige materiële vaste activa

Totaal

Cumulatieve aanschaffingswaarden

48

28

85

161

Cumulatieve herwaarderingen

-8

-

-

-8

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-23

-16

-47

-86

Eindbalans

17

12

38

67

Openingsbalans

17

13

43

73

Herclassificaties

-1

-

1

-

Herwaarderingen

2

-

-

2

Investeringen

-

5

4

9

Desinvesteringen

-1

-

-

-1

Buiten gebruikstellingen

-

-

-1

-1

Afschrijvingen

-

-6

-9

-15

Eindbalans

17

12

38

67

Ultimo 2017 bedragen de verbouwingen voor nog niet in gebruik genomen gehuurde kantoorpanden € 0,3 miljoen (2016: € 1 miljoen).

Verloop materiële vaste activa 2016

in miljoenen euro's

Terreinen en gebouwen

Informatie- verwerkende
apparatuur

Overige materiële vaste activa

Totaal

Cumulatieve aanschaffingswaarden

50

29

86

165

Cumulatieve herwaarderingen

-10

-

-

-10

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-23

-16

-43

-82

Balanswaarde eind van het jaar

17

13

43

73

Balanswaarde begin van het jaar

16

14

47

77

Herclassificaties

-2

-

2

-

Herwaarderingen

3

-

-

3

Investeringen

-

6

7

13

Desinvesteringen

-

-

-

-

Buiten gebruikstellingen

-

-1

-1

-2

Afschrijvingen

-

-6

-12

-18

Balanswaarde eind van het jaar

17

13

43

73

Huuropbrengsten

Toekomstige huuropbrengsten operationele leasecontracten

in miljoenen euro's

2017

2016

< 1 jaar

3

3

1 - 5 jaar

6

6

> 5 jaar

-

-

Totaal

9

9

Taxatie terreinen en gebouwen in eigen gebruik

Alle terreinen en gebouwen in eigen gebruik met een reële waarde groter dan € 1 miljoen worden jaarlijks door een externe taxateur gewaardeerd, met uitzondering voor het pand van ASN Bank in Den Haag. De overige terreinen en gebouwen in eigen gebruik worden minimaal eens in de 3 jaar getaxeerd.

De taxaties zijn uitgevoerd in december 2017.

Waardering terreinen en gebouwen in eigen gebruik

in miljoenen euro's

Getaxeerde balanswaarde

Totaal balanswaarde

% Getaxeerde balanswaarde

2017

12

17

71%

2016

11

17

65%

2015

9

16

59%

Hiërarchie reële waardebepaling bij materiële vaste activa

De volgende tabel verdeelt de materiële vaste activa die in de balans zijn opgenomen tegen reële waarde over level 1 (de reële waarde is gebaseerd op gepubliceerde koersen in een actieve markt), level 2 (de reële waarde is gebaseerd op beschikbare marktinformatie) en level 3 (de reële waarde is niet gebaseerd op beschikbare marktinformatie).

Hiërarchie materiële vaste activa

In miljoenen euro's

Level 1

Level 2

Level 3

Totaal

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik 2017

-

-

17

17

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik 2016

-

-

17

17

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik 2015

-

-

16

16

De terreinen en gebouwen in eigen gebruik worden door de Volksbank geclassificeerd als level 3 reële waarde waardering. Deze activa worden gewaardeerd op basis van jaarlijkse taxaties. De voornaamste parameters voor deze taxaties zijn de markthuurwaarde en het verwachte rendement. Deze parameters zijn niet direct in de markt observeerbaar en daarom classificeren de terreinen en gebouwen in eigen gebruik als level 3.

Stel uw jaarverslag zelf samen