Materiële en immateriële vaste activa

6. Materiële en immateriële vaste activa

Waarderingsgrondslagen voor materiële en Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen in eigen gebruik

Vastgoed in eigen gebruik bestaat voornamelijk uit kantoren (gebouwen en terreinen) en wordt gewaardeerd tegen de reële waarde (herwaarderingsmodel) gebaseerd op jaarlijkse taxaties, uitgevoerd door externe, onafhankelijke taxateurs.

Toename van de reële waarde boven de kostprijs wordt toegevoegd aan de herwaarderingsreserve in het eigen vermogen. Positieve herwaarderingen worden ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht, voor zover deze een terugname van eerdere bijzondere waardeverminderingen op hetzelfde actief vormen. Dalingen in de reële waarde worden ten laste van die herwaarderingsreserve gebracht, voor zover ze de terugname van eerdere positieve herwaarderingen van hetzelfde actief vormen. Alle andere dalingen in de reële waarde worden in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Op gebouwen wordt lineair afgeschreven gedurende de economische levensduur, met een maximum van 50 jaar, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Periodiek wordt beoordeeld of de terreinen en gebouwen een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan.

Bij verkoop wordt het deel van de herwaarderingsreserve gerelateerd aan het verkochte onroerend goed, binnen het vermogen, overgeboekt naar de overige reserves.

Informatieverwerkende apparatuur en overige materiële vaste activa

Deze overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en, indien van toepassing, cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De kostprijs omvat de uitgaven die direct toewijsbaar zijn aan de verwerving van de activa en wordt lineair afgeschreven gedurende de gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. De geschatte gebruiksduur kan variëren van 3 tot 10 jaar.

Resultaten op de verkoop van materiële vaste activa worden als onderdeel van de overige operationele opbrengsten verantwoord.

Immateriële vaste activa

Algemeen

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en, indien van toepassing, cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

Software

Kosten die direct verband houden met het ontwikkelen van identificeerbare softwareproducten waarover de Volksbank de beschikkingsmacht heeft en waarmee waarschijnlijk in de toekomst economische voordelen zullen worden gegenereerd die hoger zijn dan deze kosten, worden geactiveerd als immateriële vaste activa. De directe kosten omvatten de aan softwareontwikkelingen uitgegeven externe kosten en direct toerekenbare personeelskosten. Alle overige kosten in verband met de ontwikkeling of het onderhoud van software worden als last opgenomen in de periode waarin deze worden gemaakt.

Op de geactiveerde ontwikkelingskosten voor software wordt lineair afgeschreven gedurende de gebruiksduur, met een maximum van vijf jaar. Op elke verslagdatum wordt beoordeeld of er een indicatie is die wijst op mogelijke bijzondere waardeverminderingen.

Overige immateriële vaste activa

De overige immateriële vaste activa van de Volksbank bestaan uit het distributienetwerk van de overgenomen RegioBank en worden lineair over hun gebruiksduur afgeschreven of op basis van de winststromen van de onderliggende portefeuilles. Dit is over het algemeen een periode tussen de vijf en vijftien jaar. Indien objectieve aanwijzingen daartoe aanleiding geven vindt een toetsing plaats op een bijzondere waardevermindering.

Waarderingsgrondslagen voor bijzondere waardeverminderingen immaterële vaste activa

Algemeen

Een immaterieel vast actief gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs heeft een bijzondere waardevermindering ondergaan als de boekwaarde hoger is dan de opbrengstwaarde uit het voortgezette gebruik (value-in-use) of verkoop van het actief. De opbrengstwaarde van de activa wordt geschat als er indicaties zijn dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Immateriële activa die nog niet beschikbaar zijn voor gebruik worden tenminste jaarlijks getest. Zijn deze immateriële activa initieel opgenomen tijdens de verslagperiode dan wordt vóór het einde van de verslagperiode getoetst op een bijzondere waardevermindering.

Software en overige immateriële activa

De geactiveerde kosten voor software, distributiekanalen en klantenportefeuilles worden op elke verslagdatum beoordeeld op indicatoren die wijzen op mogelijke bijzondere waardeverminderingen.

Terugname bijzondere waardeverminderingsverliezen

Met uitzondering van goodwill worden indien van toepassing, bijzondere waardeverminderingsverliezen op immateriële vaste activa teruggenomen als er bewijs is dat er een verandering in de schattingen van de opbrengstwaarde is opgetreden na het moment van de opname van het bijzondere waardeverminderingsverlies. De terugname wordt verwerkt in het resultaat onder bijzondere waardeverminderingen. De boekwaarde na terugname kan nooit hoger zijn dan het bedrag vóór opname van het bijzondere waardeverminderingsverlies.

Specificatie materiële en immateriële vaste activa

in miljoenen euro's

2018

2017

Terreinen en gebouwen in eigen gebruik

16

17

Informatieverwerkende apparatuur

14

12

Overige materiële vaste activa

33

38

Totaal materiële vaste activa

63

67

Intern ontwikkelde software

4

10

Distributienetwerk van RegioBank

2

4

Totaal immateriële vaste activa

6

14

Totaal

69

81

Verloop materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen

Informatie- verwerkende
apparatuur

Overige materiële vaste activa

Totaal

in miljoenen euro's

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Cumulatieve aanschaffingswaarden

21

48

30

28

76

85

127

161

Cumulatieve herwaarderingen

-

-8

-

-

-

-

-

-8

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-5

-23

-16

-16

-43

-47

-64

-86

Eindbalans

16

17

14

12

33

38

63

67

Openingsbalans

17

17

12

13

38

43

67

73

Herclassificaties

-

-1

-

-

-

1

-

-

Herwaarderingen

-

2

-

-

-

-

-

2

Investeringen

-

-

8

5

4

4

12

9

Desinvesteringen

-1

-1

-

-

-

-

-1

-1

Buiten gebruikstellingen

-

-

-

-

-

-1

-

-1

Afschrijvingen

-

-

-6

-6

-9

-9

-15

-15

Eindbalans

16

17

14

12

33

38

63

67

Ultimo 2018 bedragen de verbouwingen voor nog niet in gebruik genomen gehuurde kantoorpanden € 0,4 miljoen (2017: € 0,3 miljoen).

Verloop immateriële vaste activa

Intern onwtikkelde software

Distributie netwerk RegioBank

Totaal

in miljoenen euro's

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Cumulatieve aanschaffingswaarden

15

18

21

21

36

39

Cumulatieve afschrijving en bijzondere waardeverminderingen

-11

-8

-19

-17

-30

-25

Eindbalans

4

10

2

4

6

14

Openingsbalans

10

9

4

6

14

15

Geactiveerde kosten

-

5

-

-

-

5

Afschrijvingen geactiveerde kosten

-4

-4

-

-

-4

-4

Afschrijvingen aankopen

-

-

-2

-2

-2

-2

Desinvesteringen

-2

-

-

-

-2

-

Eindbalans

4

10

2

4

6

14

Huuropbrengsten

Toekomstige huuropbrengsten operationele leasecontracten

in miljoenen euro's

2018

2017

< 1 jaar

3

3

1 - 5 jaar

6

6

> 5 jaar

-

-

Totaal

9

9

Taxatie terreinen en gebouwen in eigen gebruik

Alle terreinen en gebouwen in eigen gebruik met een reële waarde groter dan € 1 miljoen worden jaarlijks door een externe taxateur gewaardeerd, met uitzondering voor het pand van ASN Bank in Den Haag. De overige terreinen en gebouwen in eigen gebruik worden minimaal eens in de 3 jaar getaxeerd.

De taxaties zijn uitgevoerd in januari 2019.

Waardering terreinen en gebouwen in eigen gebruik

in miljoenen euro's

Getaxeerde balanswaarde

Totaal balanswaarde

% Getaxeerde balanswaarde

2018

12

16

77%

2017

12

17

71%

2016

11

17

65%

Hiërarchie reële waardebepaling bij materiële vaste activa

De terreinen en gebouwen in eigen gebruik worden door de Volksbank, net als voorgaande jaren, geclassificeerd als level 3. Deze activa worden gewaardeerd op basis van jaarlijkse taxaties. De voornaamste parameters voor deze taxaties zijn de markthuurwaarde en het verwachte rendement. Deze parameters zijn niet direct in de markt observeerbaar en daarom classificeren de terreinen en gebouwen in eigen gebruik als level 3.

Stel uw jaarverslag zelf samen