Kas en kasequivalenten

1. Kas en kasequivalenten

Waarderingsgrondslagen voor kas en kasequivalenten

Onder kas en kasequivalenten zijn begrepen de direct opeisbare tegoeden bij De Nederlandsche Bank (DNB) en vorderingen op kredietinstellingen met een origineel resterende looptijd korter dan één maand. De waardering van deze vorderingen geschiedt tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen.

Specificatie kas en kasequivalenten

in miljoenen euro's

2017

20161

Direct opeisbare tegoeden bij DNB

1.894

1.573

Kortlopende banktegoeden

240

281

Kasmiddelen

46

57

Totaal

2.180

1.911

  1. De verplichte kasreserve aangehouden bij de DNB wordt verantwoord in de rubriek Vorderingen op banken. De vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig aangepast.

Onder de kortlopende banktegoeden is ultimo december 2017 € 26 miljoen (2016: € 89 miljoen) bezwaard uit hoofde van securitisaties, covered bonds en repotransacties.

Stel uw jaarverslag zelf samen