Immateriële vaste activa

7. Immateriële vaste activa

Waarderingsgrondslagen voor immateriële vaste activa

Algemeen

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en, indien van toepassing, cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

Software

Kosten die direct verband houden met het ontwikkelen van identificeerbare softwareproducten waarover de Volksbank de beschikkingsmacht heeft en waarmee waarschijnlijk in de toekomst economische voordelen zullen worden gegenereerd die hoger zijn dan deze kosten, worden geactiveerd als immateriële vaste activa. De directe kosten omvatten de aan softwareontwikkelingen uitgegeven externe kosten en direct toerekenbare personeelskosten. Alle overige kosten in verband met de ontwikkeling of het onderhoud van software worden als last opgenomen in de periode waarin deze worden gemaakt.

Op de geactiveerde ontwikkelingskosten voor software wordt lineair afgeschreven gedurende de gebruiksduur, met een maximum van vijf jaar. Op elke verslagdatum wordt beoordeeld of er een indicatie is die wijst op mogelijke bijzondere waardeverminderingen.

Overige immateriële vaste activa

De overige immateriële vaste activa van de Volksbank bestaan uit het distributienetwerk van de overgenomen RegioBank en worden lineair over hun gebruiksduur afgeschreven of op basis van de winststromen van de onderliggende portefeuilles. Dit is over het algemeen een periode tussen de vijf en vijftien jaar. Indien objectieve aanwijzingen daartoe aanleiding geven vindt een toetsing plaats op een bijzondere waardevermindering.

Waarderingsgrondslagen voor bijzondere waardeverminderingen immateriële vaste activa

Algemeen

Een immaterieel vast actief gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs heeft een bijzondere waardevermindering ondergaan als de boekwaarde hoger is dan de opbrengstwaarde uit het voortgezette gebruik (value-in-use) of verkoop van het actief. De opbrengstwaarde van de activa wordt geschat als er indicaties zijn dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Immateriële activa die nog niet beschikbaar zijn voor gebruik worden tenminste jaarlijks getest. Zijn deze immateriële activa initieel opgenomen tijdens de verslagperiode dan wordt vóór het einde van de verslagperiode getoetst op een bijzondere waardevermindering.

Software en overige immateriële activa

De geactiveerde kosten voor software, distributiekanalen en klantenportefeuilles worden op elke verslagdatum beoordeeld op indicatoren die wijzen op mogelijke bijzondere waardeverminderingen.

Terugname bijzondere waardeverminderingsverliezen

Met uitzondering van goodwill worden indien van toepassing, bijzondere waardeverminderingsverliezen op immateriële vaste activa teruggenomen als er bewijs is dat er een verandering in de schattingen van de opbrengstwaarde is opgetreden na het moment van de opname van het bijzondere waardeverminderingsverlies. De terugname wordt verwerkt in het resultaat onder bijzondere waardeverminderingen. De boekwaarde na terugname kan nooit hoger zijn dan het bedrag vóór opname van het bijzondere waardeverminderingsverlies.

Specificatie immateriële vaste activa

in miljoenen euro's

2017

2016

Software

10

9

Overige immateriële vaste activa

4

6

Totaal

14

15

De boekwaarde van de software ultimo 2017 bestaat voor € 10 miljoen (2016: € 9 miljoen) uit intern ontwikkelde software. De overige immateriële vaste activa bestaat uit € 4 miljoen (2016: € 6 miljoen) distributienetwerk van RegioBank.

Verloop immateriële vaste activa

Software

Overige immateriële vaste activa

Totaal

in miljoenen euro's

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Cumulatieve aanschaffingswaarden

18

15

21

21

39

36

Cumulatieve afschrijving en bijzondere waardeverminderingen

-8

-6

-17

-15

-25

-21

Eindbalans

10

9

4

6

14

15

Openingsbalans

9

8

6

7

15

15

Geactiveerde kosten

5

4

-

-

5

4

Afschrijvingen geactiveerde kosten

-4

-3

-

-

-4

-3

Afschrijvingen aankopen

-

-

-2

-1

-2

-1

Eindbalans

10

9

4

6

14

15

Stel uw jaarverslag zelf samen