Derivaten

2. Derivaten

Waarderingsgrondslagen voor derivaten

Algemeen

Derivaten zijn afgeleide financiële instrumenten en worden opgenomen tegen reële waarde bij het aangaan van het contract. De reële waarde van openbaar verhandelde derivaten is gebaseerd op genoteerde prijzen.

De reële waarde van niet-openbaar verhandelde derivaten is afhankelijk van het type instrument en wordt gebaseerd op een contantewaardemodel of een optiewaarderingsmodel. De Volksbank neemt derivaten met een positieve marktwaarde op onder de activa en derivaten met een negatieve marktwaarde onder de verplichtingen.

Veranderingen in de reële waarde van derivaten die niet vallen onder cashflow hedge accounting worden verwerkt in de winst- en verliesrekening in het resultaat financiële instrumenten en resultaat beleggingen.

Specificatie derivaten

Positieve waarde

Negatieve waarde

Saldo

in miljoenen euro's

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Derivaten aangehouden voor cashflow hedge accounting

11

12

-

1

11

11

Derivaten aangehouden voor fair value hedge accounting

679

921

804

1.154

-125

-233

Derivaten aangehouden voor balansbeheer die niet in aanmerking komen voor hedge accounting

121

377

169

518

-48

-141

Derivaten aangehouden voor handelsdoeleinden

264

223

279

188

-15

35

Totaal

1.075

1.533

1.252

1.861

-177

-328

De meeste derivaten worden aangehouden om ongewenste marktrisico's te beperken. Dit wordt toegelicht in 20 Hedging en hedge accounting.

Verloop derivaten

in miljoenen euro's

2017

2016

Openingsbalans

-328

-196

Aankopen

23

-

Afwikkelingen

-68

-81

Herwaarderingen

174

-59

Valutakoersverschillen

22

8

Eindbalans

-177

-328

De derivaten voor handelsdoeleinden en de derivaten aangehouden voor balansbeheer die niet in aanmerkingen komen voor hedge accounting zijn in onderstaande overzichten niet opgenomen.

Derivaten voor hedgedoeleinden 2017

Nominale waarden

Reële waarde

in miljoenen euro's

< 1 jaar

1 - 5 jaar

> 5 jaar

Totaal

Positief

Negatief

Rentecontracten

- Swaps en FRAs

7.653

18.506

6.951

33.110

662

804

- Opties

-

-

1.240

1.240

-

-

Valuta contracten

-

-

-

-

-

-

- Swaps

-

57

84

141

28

-

Totaal

7.653

18.563

8.275

34.491

690

804

Derivaten voor hedgedoeleinden 2016

Nominale waarden

Reële waarde

in miljoenen euro's

< 1 jaar

1 - 5 jaar

> 5 jaar

Totaal

Positief

Negatief

Rentecontracten

- Swaps en FRAs

7.868

12.279

10.862

31.009

908

1.155

- Opties

-

-

1.240

1.240

1

-

Valuta contracten

- Swaps

-

50

24

74

24

-

Totaal

7.868

12.329

12.126

32.323

933

1.155

Stel uw jaarverslag zelf samen