Bijzondere waardeverminderingen (terugnemingen)

31. Bijzondere waardeverminderingen (terugnemingen)

Waarderingsgrondslagen voor bijzondere waardeverminderingen

Bijzondere waardeverminderingen betreffen afwaarderingen van activa waarbij de boekwaarde hoger is dan netto contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen. Immateriële vaste activa, materiële vaste activa, geassocieerde deelnemingen, beleggingen, vorderingen en overige activa kunnen aan bijzondere waardeverminderingen onderhevig zijn. Zodra een bijzondere waardevermindering wordt geconstateerd, wordt deze verwerkt in de winst- en verliesrekening. De grondslagen voor bijzondere waardeverminderingen worden verder toegelicht in de grondslagen bij de balansposten onderhevig aan bijzondere waardeverminderingen.

Specificatie bijzondere waardeverminderingen (terugnemingen) vorderingen op klanten

in miljoenen euro's

2017

2016

Waardeverminderingen

44

51

Terugnemingen/vrijvallen

-68

-119

Totaal via winst- en verliesrekening

-24

-68

Voorzieningen eindsaldo

-149

-214

De bijzondere waardeverminderingen werden positief beïnvloed als gevolg van een hoog aantal hypotheken waarbij de achterstand door de klant is ingelopen, positieve macro-economische ontwikkelingen en beter achterstandenbeheer. Bovendien droegen stijgende huizenprijzen bij aan een per saldo overschot op de uitwinningen.

Stel uw jaarverslag zelf samen