Beleggingen

3. Beleggingen

Waarderingsgrondslagen voor beleggingen

Tegen reële waarde via de winst- en verliesrekening

Een belegging wordt geclassificeerd als gewaardeerd tegen reële waarde via de winst- en verliesrekening indien deze wordt aangehouden voor handelsdoeleinden (‘handelsdoeleinden’) of als deze bij eerste opname als zodanig is aangemerkt (‘aangewezen’). Beleggingen worden alleen aangemerkt als gewaardeerd tegen reële waarde via de winst- en verliesrekening indien:

  • dit een aanzienlijke inconsistentie in waardering elimineert; of

  • de Volksbank de beleggingen beheert en beoordeelt op basis van de reële waarde.

Gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen worden rechtstreeks in de winst- en verliesrekening opgenomen onder het resultaat uit beleggingen.

De verdiende rente op aangehouden effecten wordt opgenomen als rentebate onder de rentemarge. Ontvangen dividend wordt opgenomen onder het resultaat uit beleggingen.

Voor verkoop beschikbaar (reële waarde via overig totaalresultaat)

Beleggingen die niet voldoen aan de door het management aangegeven criteria om te worden opgenomen in de categorieën leningen en vorderingen of tegen reële waarde via de winst- en verliesrekening, worden geclassificeerd als voor verkoop beschikbaar.

Voor verkoop beschikbare beleggingen worden na de eerste opname in de balans geherwaardeerd op reële waarde. Niet- gerealiseerde winsten en verliezen die voortvloeien uit reële waardeveranderingen van deze beleggingen worden, rekening houdend met belastingverplichtingen, in het overig totaalresultaat (eigen vermogen) verwerkt.

Wanneer de beleggingen worden verkocht, worden hiermee verband houdende cumulatieve reële waardeaanpassingen verwerkt in de winst- en verliesrekening als resultaat uit beleggingen. De Volksbank hanteert de gemiddelde kostprijsmethode voor de bepaling van het gerealiseerde resultaat.

De verdiende rente op aangehouden effecten wordt opgenomen als rentebate onder de rentemarge. Ontvangen dividend wordt opgenomen onder het resultaat uit beleggingen.

(Terugname van) Bijzondere waardeverminderingen van beleggingen en schuldbewijzen

De Volksbank beoordeelt iedere rapportagedatum of er objectieve aanwijzingen bestaan dat de beleggingen die zijn geclassificeerd als voor verkoop beschikbaar een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan.
Bijzondere waardeverminderingen op beleggingen voor verkoop beschikbaar worden direct in de winst- en verliesrekening verantwoord onder de post bijzondere waardeverminderingen, nadat een eventuele herwaarderingsreserve in het eigen vermogen is afgeboekt.

Beleggingen in schuldbewijzen gewaardeerd als voor verkoop beschikbaar worden getoetst op een bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn voor financiële problemen bij de tegenpartij, het wegvallen van een markt voor het product van de tegenpartij of andere objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardevermindering. Deze beoordeling omvat zowel kwantitatieve als kwalitatieve overwegingen. Voor schuldbewijzen worden onder andere beoordeeld de reeds opgetreden kredietverliezen (bijvoorbeeld door wanbetaling), marktgegevens over kredietverliezen en overig bewijsmateriaal dat de uitgever van het instrument niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.

Indien in een periode daarna de bijzondere waardevermindering afneemt en de afname objectief kan worden toegeschreven aan een gebeurtenis die zich na de afwaardering heeft afgespeeld, wordt de bijzondere waardevermindering teruggenomen via de winst- en verliesrekening.

Specificatie beleggingen

in miljoenen euro's

2017

2016

Reële waarde via W&V (handel)

162

831

Beschikbaar voor verkoop

4.932

5.139

Totaal

5.094

5.970

Reële waarde via winst- en verliesrekening: notering

Handelsdoeleinden

Aandelen en vergelijkbare beleggingen

Rentedragende waarden

Totaal

in miljoenen euro's

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Beursgenoteerd

-

-

162

831

162

831

Niet-beursgenoteerd

-

-

-

-

-

-

Totaal

-

-

162

831

162

831

Reële waarde via winst- en verliesrekening: verloop

Handelsdoeleinden

Aandelen en vergelijkbare beleggingen

Rentedragende waarden

Totaal

in miljoenen euro's

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Openingsbalans

-

-

831

668

831

668

Herclassificaties

-

-

-

11

-

11

Herwaarderingen

-

-

-

2

-

2

Mutatie handelsportefeuille1

-

-

-669

150

-669

150

Eindbalans

-

-

162

831

162

831

  1. De aan- en verkopen binnen de handelsportefeuille worden gesaldeerd weergeven op de verloopregel "mutatie handelsportefeuille".

Voor verkoop beschikbaar: notering

Aandelen en vergelijkbare beleggingen

Rentedragende waarden

Totaal

in miljoenen euro's

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Beursgenoteerd

-

-

4.916

5.118

4.916

5.118

Niet-beursgenoteerd

16

21

-

-

16

21

Totaal

16

21

4.916

5.118

4.932

5.139

Voor verkoop beschikbaar: verloop

Aandelen en vergelijkbare beleggingen

Rentedragende waarden

Totaal

in miljoenen euro's

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Openingsbalans

21

26

5.118

5.682

5.139

5.708

Aankopen

-

4

2.531

2.333

2.531

2.337

Verkopen

-7

-14

-2.624

-2.964

-2.631

-2.978

Herwaarderingen

2

5

-67

101

-65

106

Amortisatie

-

-

-28

-28

-28

-28

Overige

-

-

-14

-6

-14

-6

Eindbalans

16

21

4.916

5.118

4.932

5.139

Voor verkoop beschikbaar: waardering

Aandelen en vergelijkbare beleggingen

Rentedragende waarden

Totaal

in miljoenen euro's

2017

2016

2017

2016

2017

2016

(geamortiseerde) Kostprijs

10

17

4.707

4.761

4.717

4.778

Ongerealiseerde waardeveranderingen

6

4

209

357

215

361

Totaal

16

21

4.916

5.118

4.932

5.139

De totale waarde van beleggingen is afgenomen van € 5.970 miljoen in 2016 tot € 5.094 miljoen in 2017 met name vanwege relatief meer verkopen dan aankopen. Een deel van de rentedragende waardepapieren is in onderpand gegeven in relatie tot repo-contracten welke verantwoord zijn als schulden aan banken. Dit is verder toegelicht onder 22 Overgedragen en bezwaarde activa.

Eind 2017 bedroegen de beleggingen in niet geconsolideerde gestructureerde entiteiten € 74,5 miljoen (2016: €50,8 miljoen).

Stel uw jaarverslag zelf samen