Belastingvorderingen en -verplichtingen

7. Belastingvorderingen en -verplichtingen

Waarderingsgrondslagen voor belastingvorderingen en -verplichtingen

Vennootschapsbelasting

Acute belastingvorderingen en –verplichtingen betreft te vorderen of verschuldigde vennootschapsbelasting met betrekking tot de belastbare winst over de verslagperiode en eventueel nog niet afgerekende verschuldigde belasting over voorgaande periodes. Acute belastingvorderingen en -schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde volgens het geldende belastingtarief waartegen afgerekend zal worden.

Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen

Voor voorwaartse verliescompensatie en tijdelijke verschillen tussen de fiscale boekwaarde van activa en verplichtingen en de commerciële boekwaarde worden uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen gevormd. Hierbij wordt uitgegaan van de belastingtarieven die gelden per balansdatum en de tarieven die zullen gelden in de periode waarin de uitgestelde belastingvorderingen of verplichtingen worden afgewikkeld. De uitgestelde belastingen worden gewaardeerd op nominale waarde.

Uitgestelde belastingvorderingen worden alleen opgenomen indien het waarschijnlijk wordt geacht dat in de nabije toekomst voldoende fiscale winsten worden gerealiseerd ter compensatie van de uitgestelde belastingvorderingen. Voor tijdelijke verschillen tussen de commerciële boekwaarde en fiscale waarde van investeringen in groepsmaatschappijen en deelnemingen worden uitgestelde belastingen opgenomen, behalve als de Volksbank het tijdstip kan bepalen waarop deze tijdelijke verschillen aflopen en het daarbij waarschijnlijk is dat deze verschillen niet zullen aflopen in de nabije toekomst. De uitgestelde belastingvorderingen worden op balansdatum beoordeeld.

De belangrijkste tijdelijke verschillen vloeien voort uit de herwaardering van materiële vaste activa, bepaalde financiële activa en verplichtingen waaronder derivatencontracten en toepassing van hedge accounting, pensioenvoorzieningen, voorwaarts te verrekenen verliezen, en, met betrekking tot acquisities, uit het verschil tussen (a) het saldo van de reële waarde van de overgenomen netto-activa en (b) de fiscale waarde.

Uitgestelde belastingen met betrekking tot de herwaardering van hiervoor genoemde activa en passiva waarvan waardeveranderingen direct ten laste of ten gunste van het eigen vermogen worden gebracht, worden ook ten gunste of ten laste van het eigen vermogen gebracht en worden bij realisatie samen met de uitgestelde waardeveranderingen opgenomen in de winst- en verliesrekening.

Specificatie belastingvorderingen en -verplichtingen

Belastingvorderingen

Belastingverplichtingen

in miljoenen euro's

2018

2017

2018

2017

Vennootschapsbelasting

63

22

-

-

Uitgestelde belastingen

70

110

15

45

Totaal

133

132

15

45

Vennootschapsbelasting

De acuut te vorderen en verschuldigde vennootschapsbelasting tot en met de jaren 2016 staan onherroepelijk vast. De aangifte over het jaar 2016 is in 2018 ingediend en in augustus 2018 definitief vastgesteld. De op basis van de definitieve aanslag alsmede de ingediende aangifte verschuldigde vennootschapsbelasting van de diverse onderdelen van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting zijn afgerekend met het hoofd van de fiscale eenheid, te weten de Volksbank. De aangifte vennootschapsbelasting over 2017 dient voor 1 mei 2019 ingediend te zijn.

Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen

Specificatie uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen

in miljoenen euro's

2018

2017

Uitgestelde belastingvorderingen

70

110

Uitgestelde belastingverplichtingen

15

45

Totaal

55

65

Oorsprong en verloop uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen 2018

in miljoenen euro's

Stand per 31 december 2017 (IAS 39)

Stelsel- wijziging

Stand per 1 januari 2018 (IFRS 9)

Mutatie via W&V

Mutatie via eigen vermogen

Overige mutaties1

Eindbalans

Immateriële vaste activa

-1

-

-1

-

-

-

-1

Materiële vaste activa

1

-

1

1

-

-

2

Beleggingen

-32

27

-5

-

1

-

-4

Derivaten

-12

-

-12

-

2

-

-10

Vorderingen op klanten

90

-

90

-25

-

-7

58

Voorzieningen

17

-

17

-9

-

-

8

Overige

2

-

2

-

-

-

2

Totaal

65

27

92

-33

3

-7

55

  1. Betreft impact tariefsverlaging vennootschapsbelasting via de winst- en verliesrekening en via het eigen vermogen.

Oorsprong en verloop uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen 2017

in miljoenen euro's

Openings-balans

Mutatie via W&V

Mutatie via vermogen

Eindbalans

Immateriële vaste activa

-1

-

-

-1

Materiële vaste activa

2

-

-1

1

Beleggingen

-43

-

11

-32

Derivaten

-15

-

3

-12

Vorderingen op klanten

115

-25

-

90

Voorzieningen

18

-1

-

17

Overige

2

-

-

2

Totaal

78

-26

13

65

Specificatie belastingeffect mutaties eigen vermogen

in miljoenen euro's

2018

2017

Mutatie cashflow hedge reserve

2

3

Mutatie reële waardereserve

1

11

Mutatie overige reserves

-

-1

Totaal

3

13

Fiscaal compensabele verliezen

in miljoenen euro's

2018

2017

Totaal fiscaal compensabele verliezen

-

1

Uitgestelde belastingvorderingen berekend op fiscaal compensabele verliezen

-

-

Gemiddeld belastingpercentage

25,0%

25,0%

De uitgestelde belastingvorderingen ultimo 2018 heeft met name betrekking op een tijdelijk waarderingsverschil in de vorderingen op klanten. De resterende looptijd van dit tijdelijke waarderingsverschil is 2,5 jaar.

Met de Belastingdienst is in 2016 afgestemd dat de financiële instrumenten in de fiscale aangifte op basis van dezelfde waarderingsgrondslagen als die van toepassing zijn op de commerciële jaarrekening mogen worden gewaardeerd. Als gevolg van de toepassing van IFRS 9 heeft deze afstemming met de Belastingdienst opnieuw plaatsgevonden.

Stel uw jaarverslag zelf samen