Belastingen

32. Belastingen

Waarderingsgrondslag voor belastingen

Winstbelasting bestaat uit acute en latente belastingen. De winstbelasting wordt verantwoord in de winst- en verliesrekening in de periode waarin de winsten ontstaan en berekend op basis van de belastingtarieven op de balansdatum.

Specificatie belastingen

in miljoenen euro's

2017

2016

Verslagjaar

86

861

Correcties voorgaande jaren

8

-5

Verschuldigde winstbelasting

94

81

Ontstaan en afwikkeling tijdelijke verschillen

26

29

Uitgestelde belasting

26

29

Totaal

120

110

  1. De Volksbank heeft de grondslagen voor verantwoording van boeterente uit hoofde van vroegtijdige renteherzieningen van hypotheken gewijzigd, de vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast.

Aansluiting tussen het nominale en effectieve belastingpercentage

in miljoenen euro's

2017

2016

Nominaal belastingpercentage

25,0%

25,0%

Resultaat voor belasting

449

4591

Nominaal belastingbedrag

112

115

Correcties voorgaande jaren (inclusief vrijval belastingvoorziening)

8

-5

Totaal

120

110

Effectief belastingpercentage

26,7%

24,0%

  1. De Volksbank heeft de grondslagen voor verantwoording van boeterente uit hoofde van vroegtijdige renteherzieningen van hypotheken gewijzigd, de vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast.

Stel uw jaarverslag zelf samen