Vorderingen op groepsmaatschappijen

6. Vorderingen op groepsmaatschappijen

Specificatie vorderingen op groepsmaatschappijen

in miljoenen euro's

2017

2016

Liquide middelen

664

763

Vorderingen op klanten

178

164

Overige activa

54

364

Totaal

896

1.291

De vorderingen op groepsmaatschappijen betreffen kortlopende leningen binnen de groep.

Stel uw jaarverslag zelf samen