Netto rentebaten

17. Netto rentebaten

Specificatie rentemarge

in miljoenen euro's

2017

2016

Rentebaten vastrentende waarden

173

174

Rentebaten hypotheken

781

6951

Rentebaten overig

137

952

Rentelasten bancaire activiteiten

446

5032

Rentemarge

645

461

  1. De grondslagen voor boeterente op vervroegde aflossingen van hypotheken zijn aangepast, de vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast.
  2. De negatieve rentelasten op passiva worden met ingang van 2017 verantwoord op de regel rentebaten. De vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig aangepast.

Stel uw jaarverslag zelf samen