Materiële vaste activa

7. Materiële vaste activa

Specificatie materiële vaste activa

in miljoenen euro's

2017

2016

Terreinen en gebouwen in eigen gebruik

9

10

Informatieverwerkende apparatuur

12

13

Overige materiële vaste activa

38

43

Totaal

59

66

Verloop materiële vaste activa 2017

in miljoenen euro's

Terreinen en gebouwen

Informatie-
verwerkende
apparatuur

Overige materiële vaste activa

Totaal

Cumulatieve aanschaffingswaarden

31

28

85

144

Cumulatieve herwaarderingen

-1

-

-

-1

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-21

-16

-47

-84

Eindbalans

9

12

38

59

Openingsbalans

10

13

43

66

Herclassificaties

-1

-

1

-

Herwaarderingen

-

-

-

-

Verandering samenstelling groepsmaatschappijen

-

-

-

-

Investeringen

-

5

4

9

Desinvesteringen

-

-

-

-

Buitengebruikstellingen

-

-

-1

-1

Afschrijvingen

-

-6

-9

-15

Eindbalans

9

12

38

59

Verloop materiële vaste activa 2016

in miljoenen euro's

Terreinen en gebouwen

Informatie-
verwerkende
apparatuur

Overige materiële vaste activa

Totaal

Cumulatieve aanschaffingswaarden

33

29

86

148

Cumulatieve herwaarderingen

-2

-

-

-2

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-21

-16

-43

-80

Balanswaarde eind van het jaar

10

13

43

66

Balanswaarde begin van het jaar

7

14

45

66

Herclassificaties

-2

-

2

-

Herwaarderingen

1

-

-

1

Verandering samenstelling groepsmaatschappijen1

5

-

2

7

Investeringen

-

6

5

11

Desinvesteringen

-1

-

-

-1

Buitengebruikstellingen

-

-1

-1

-2

Afschrijvingen

-

-6

-10

-16

Balanswaarde eind van het jaar

10

13

43

66

  1. Per 31 december 2016 zijn de dochterondernemingen RegioBank en ASN Bank gefuseerd met de Volksbank.

Stel uw jaarverslag zelf samen