Immateriële vaste activa

8. Immateriële vaste activa

Specificatie immateriële vaste activa

in miljoenen euro's

2017

2016

Software

10

9

Overige immateriële vaste activa

4

6

Totaal

14

15

Verloop immateriële vaste activa

Software

Overige immateriële vaste activa

in miljoenen euro's

2017

2016

2017

2016

Cumulatieve aanschaffingswaarden

18

15

21

21

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-8

-6

-17

-15

Eindbalans

10

9

4

6

Openingsbalans

9

8

6

13

Geactiveerde kosten

5

4

-

-

Verandering samenstelling groepsmaatschappijen1

-

-

-

-2

Afschrijvingen

-4

-3

-2

-5

Eindbalans

10

9

4

6

  1. Per 31 december 2016 zijn de dochterondernemingen RegioBank en ASN Bank gefuseerd met de Volksbank.

Stel uw jaarverslag zelf samen