Toelichting enkelvoudige jaarrekening

Toelichting enkelvoudige jaarrekening

1. Liquide middelen

Specificatie liquide middelen

in miljoenen euro's

2017

20161

Direct opeisbare tegoeden bij DNB

1.894

1.573

Kortlopende banktegoeden

188

140

Kasmiddelen

46

57

Totaal

2.128

1.770

  1. De verplichte kasreserve aangehouden bij de DNB wordt met ingang van 2017 verantwoord in de rubriek Vorderingen op banken. De vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig aangepast.

Stel uw jaarverslag zelf samen