Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

in miljoenen euro's

Toelichting1

2017

2016

Baten

Rentebaten

24

1.423

1.623

Rentelasten

24

499

685

Netto rentebaten

924

938

Provisie en beheervergoedingen

25

104

108

Verschuldigde provisie en beheervergoedingen

25

55

51

Netto provisie en beheervergoedingen

49

57

Resultaat uit beleggingen

26

41

57

Resultaat financiële instrumenten

27

13

-20

Overige operationele opbrengsten

28

1

2

Totaal baten

1.028

1.034

Lasten

Personeelskosten

29

381

398

Afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa

21

22

Overige operationele lasten

30

201

222

Bijzondere waardeverminderingen

31

-24

-68

Overige lasten

-

1

Totaal lasten

579

575

Resultaat voor belastingen

449

459

Belastingen

32

120

110

Nettoresultaat uit voortgezette activiteiten

329

349

Verdeling:

Nettoresultaat toewijsbaar aan aandeelhouder

329

349

Nettoresultaat toewijsbaar aan belang derden

-

-

Nettoresultaat over de periode

329

349

  1. De bij de resultaatposten vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening.

Stel uw jaarverslag zelf samen