Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

in miljoenen euro's

Toelichting1

2017

2016

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

Resultaat voor belastingen

449

459

Aanpassingen voor

Afschrijving materiële en immateriële vaste activa

6.7

18

22

Mutaties in overige voorzieningen en belastinglatenties

8, 9, 16

18

4

Bijzondere waardeverminderingen en terugnemingen

31

-24

-68

Ongerealiseerde resultaten beleggingen via winst- en verliesrekening

26

63

10

Betaalde belastingen

-131

-140

Mutaties in operationele activa en passiva

Mutatie vorderingen op en schulden aan klanten

5.12

-1.257

852

Mutatie vorderingen op en schulden aan banken

4.13

1.510

-391

Mutatie spaargelden

11

-18

-267

Mutatie handelsportefeuille

3

669

-150

Mutatie overige operationele activiteiten

-297

-89

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten

1.000

242

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Verkoop van materiële vaste activa

6

1

-

Verkoop en aflossingen van beleggingen en derivaten

2.3

2.699

3.059

Verwerving van immateriële vaste activa

7

-2

-4

Verwerving van materiële vaste activa

6

-9

-13

Verwerving van beleggingen en derivaten

2.3

-2.554

-2.337

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten

135

705

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Uitgifte van achtergestelde leningen

17

-

-

Uitgifte/ontvangsten van schuldbewijzen

14

5.202

545

Aflossing van achtergestelde leningen

17

-

-

Aflossing van schuldbewijzen

14

-5.933

-1.740

Betaald dividend

-135

-100

Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten

-866

-1.295

Netto mutatie geldmiddelen en kasequivalenten

269

38

Kas en kasequivalenten op 1 januari

1

1.911

2.259

Mutatie van geldmiddelen en kasequivalenten

1

269

-348

Geldmiddelen en kasequivalenten op 31 december

2.180

1.911

Bijkomende toelichting inzake kasstromen uit bedrijfsactiviteiten

Ontvangen rente

1.852

2.037

Ontvangen dividenden

-

1

Betaalde rente

916

1.104

  1. De vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

Stel uw jaarverslag zelf samen