Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde balans

Voor resultaatverdeling en in miljoenen euro's

Toelichting1

31-12-2017

31-12-2016

Activa

Kas en kasequivalenten

1

2.180

1.911

Derivaten

2

1.075

1.533

Beleggingen

3

5.094

5.970

Vorderingen op banken

4

2.643

2.918

Vorderingen op klanten

5

49.322

48.620

Materiële vaste activa

6

67

73

Immateriële vaste activa

7

14

15

Uitgestelde belastingvorderingen

8

110

137

Vennootschapsbelasting

9

22

-

Overige activa

10

365

411

Totaal activa

60.892

61.588

Passiva

Spaargelden

11

36.575

36.593

Overige schulden aan klanten

12

10.280

10.835

Schulden aan klanten

46.855

47.428

Schulden aan banken

13

2.681

1.446

Schuldbewijzen

14

4.900

5.696

Derivaten

2

1.252

1.861

Uitgestelde belastingverplichtingen

8

45

59

Vennootschapsbelasting

9

-

25

Overige verplichtingen

15

822

891

Voorzieningen

16

125

120

Achtergestelde schulden

17

498

501

Totaal overige schulden

10.323

10.599

Aandelenkapitaal

381

381

Overige reserves

3.004

2.831

Onverdeeld resultaat

329

349

Eigen vermogen toe te schrijven aan aandeelhouder

3.714

3.561

Totaal passiva

60.892

61.588

  1. De bij de balansposten vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

Stel uw jaarverslag zelf samen