Grondslagen voor de enkelvoudige jaarrekening

Grondslagen voor de enkelvoudige jaarrekening

De Volksbank N.V. maakt bij het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening gebruik van de door artikel 2:362 lid 8 BW geboden mogelijkheid om in de enkelvoudige jaarrekening de grondslagen van waardering en resultaatbepaling toe te passen die in de geconsolideerde jaarrekening worden gehanteerd. Voor een beschrijving van deze grondslagen wordt verwezen naar de Grondslagen voor de geconsolideerde jaarrekening.

Voor zover posten in de enkelvoudige balans niet zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

Op 31 december 2016 zijn de groepsmaatschappijen ASN Bank N.V. en RegioBank N.V. juridisch gefuseerd met SNS Bank N.V. en zijn de aparte bankvergunningen van deze groepsmaatschappijen komen te vervallen. De juridische fusie heeft tot gevolg dat alle activa en passiva van ASN Bank N.V. en RegioBank N.V. per 31 december 2016 onderdeel zijn van de enkelvoudige jaarrekening van de Volksbank N.V.. Deze fusie is verwerkt als een transactie onder gemeenschappelijke leiding waarbij de activa en passiva van ASN Bank N.V. en RegioBank N.V. op basis van gehanteerde boekwaardes op fusiedatum ("carry over accounting") zijn opgenomen in de enkelvoudige balans van de Volksbank N.V.

Op 29 december 2017 is de groepsmaatschappij Woningfonds B.V. juridisch gefuseerd met de Volksbank N.V. De juridische fusie heeft tot gevolg dat alle activa en passiva van Woningfonds B.V. per 31 december 2017 onderdeel zijn van de enkelvoudige jaarrekening van de Volksbank N.V. Deze fusie is verwerkt als een transactie onder gemeenschappelijke leiding waarbij de activa en passiva van Woningfonds B.V. op basis van gehanteerde boekwaardes op fusiedatum ("carry over accounting") zijn opgenomen in de enkelvoudige balans van de Volksbank N.V. De vergelijkende cijfers zijn niet aangepast. De verwerking heeft geen effect op vermogen of resultaat.

Het overzicht als bedoeld in de artikelen 2:379 BW en 2:414 BW, is gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht.

De Volksbank N.V. is overeenkomstig artikel 2:398 lid 7 BW aangemerkt als organisatie van openbaar belang. Voor de enkelvoudige jaarrekening is volledig voldaan aan het Besluit modellen jaarrekening (model K voor de balans en model L voor de winst- en verliesrekening).

Deelnemingen in groepsmaatschappijen zijn vennootschappen of andere entiteiten waarvan de Volksbank N.V. direct of indirect het financiële en operationele beleid kan bepalen, en waar de Volksbank N.V. zeggenschap heeft. De deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde.

Wijzigingen in de balanswaarde bij deelnemingen in groepsmaatschappijen als gevolg van mutaties in de herwaarderings-, cashflow- of reële waarde reserve van de deelnemingen worden in de wettelijke reserve deelnemingen verantwoord, welke is begrepen in het eigen vermogen.

De wettelijke reserve voor de in de balans geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling van software van de deelnemingen worden verantwoord onder de overige wettelijke reserve.

Wijzigingen in de balanswaarde uit hoofde van overeenkomstig de grondslagen van de Volksbank N.V. verantwoorde resultaten van de deelnemingen worden in de winst- en verliesrekening verantwoord. De voor uitkering beschikbare reserves van de deelnemingen zijn opgenomen onder de overige reserves.

Vorderingen op en schulden aan groepsmaatschappijen betreffen intragroep saldi, welke worden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs.

Onder de liquide middelen zijn begrepen de direct opeisbare tegoeden bij De Nederlandsche Bank (DNB) en vorderingen van de bankactiviteiten op kredietinstellingen met een resterende looptijd korter dan één maand.

Presentatiewijziging

De niet-direct opeisbare tegoeden bij De Nederlandsche Bank (DNB) zijn geherclassificeerd van ‘Liquide middelen’ naar ‘Vorderingen op banken’. De vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast.

Stel uw jaarverslag zelf samen