Enkelvoudige winst- en verliesrekening

Enkelvoudige winst- en verliesrekening

in miljoenen euro's

Toelichting

2017

2016

Rentebaten

17

1.091

964

Rentelasten

17

446

503

Netto rentebaten

6451

4611

Provisie en beheervergoedingen

18

103

97

Verschuldigde provisie en beheervergoedingen

18

39

33

Netto provisie en beheervergoedingen

64

64

Resultaat uit beleggingen

19

-39

53

Resultaat groepsmaatschappijen

20

397

382

Resultaat uit financiële transacties

21

-50

-89

Totaal operationele opbrengsten

1.017

871

Lonen en salarissen

22

348

339

Sociale lasten

22

29

27

Personeelskosten

377

366

Afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa

21

23

Overige operationele lasten

23

193

88

Bijzondere waardeverminderingen

24

-23

-40

Totaal bedrijfslasten

568

437

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

449

434

Belastingen

25

120

84

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

329

350

Overige lasten

-

1

Nettoresultaat over de periode

329

349

  1. De rentebaten op gesecuritiseerde hypotheken en de bijbehorende rentelast uit hoofde van deze hypotheken is op netto basis gepresenteerd in de rentemarge.

Stel uw jaarverslag zelf samen