Enkelvoudige jaarrekening

Enkelvoudige jaarrekening

Enkelvoudige balans

Voor resultaatverdeling en in miljoenen euro's

Toelichting

31-12-2017

31-12-2016

Activa

Liquide middelen1

1

2.128

1.770

Vorderingen op banken1

2

2.643

2.918

Vorderingen op klanten

3

47.558

47.164

Derivaten

4

1.075

1.533

Beleggingen2

5.093

5.970

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

5

148

115

Vorderingen op groepsmaatschappijen

6

896

1.291

Materiële vaste activa

7

59

66

Immateriële vaste activa

8

14

15

Uitgestelde belastingvorderingen2

108

135

Vennootschapsbelasting

25

-

Overige activa

9

356

389

Totaal activa

60.103

61.366

Passiva

Spaargelden

10

36.575

36.593

Overige schulden aan klanten

10

9.231

9.922

Schulden aan klanten

45.806

46.515

Schulden aan banken

11

2.681

1.446

Schuldbewijzen

3.747

3.867

Derivaten

4

1.084

1.614

Uitgestelde belastingverplichtingen2

45

59

Vennootschapsbelasting

-

22

Schulden aan groepsmaatschappijen

12

1.505

2.642

Overige verplichtingen

13

898

1.019

Voorzieningen2

125

120

Achtergestelde schulden2

498

501

Totaal schulden

56.389

57.805

Aandelenkapitaal

14

381

381

Agioreserve

14

3.787

3.787

Herwaarderingsreserve

14

6

4

Cashflow hedgereserve

14

36

44

Reële waardereserve

14

98

132

Overige wettelijke reserve3

14

4

4

Overige reserves

14

-927

-1.140

Onverdeeld resultaat

14

329

349

Totaal eigen vermogen

3.714

3.561

Totaal passiva

60.103

61.366

  1. De verplichte kasreserve aangehouden bij de DNB wordt met ingang van 2017 verantwoord in de rubriek Vorderingen op banken. De vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig aangepast.
  2. Wanneer bedragen in de enkelvoudige jaarrekening gelijk zijn aan de geconsolideerde jaarrekening is er geen afzonderlijke toelichting opgenomen, maar wordt verwezen naar de toelichting in de geconsolideerde jaarrekening.
  3. In 2017 bestaat de overige wettelijke reserve uit intern ontwikkelde software van € 4 miljoen.

Stel uw jaarverslag zelf samen