Kerncijfers

Kerncijfers

Balans

in miljoenen euro's

2017

20161

2015

2014

2013

Balanstotaal

60.892

61.588

62.690

68.159

74.537

Vorderingen op klanten

49.322

48.620

49.217

52.834

53.405

- waarvan particuliere hypotheken

45.820

44.824

44.787

46.230

47.010

Schulden aan klanten

46.855

47.428

47.440

46.208

43.904

- waarvan spaargelden

36.575

36.593

36.860

35.666

33.276

Schuldbewijzen

4.900

5.696

6.941

11.252

16.439

Eigen vermogen

3.714

3.561

3.302

2.963

2.582

  1. De Volksbank heeft de grondslagen voor verantwoording van boeterente uit hoofde van vroegtijdige renteherzieningen van hypotheken gewijzigd, de vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast.


Kapitaal en funding

in miljoenen euro's

2017

2016

2015

2014

2013

Tier 1-kernkapitaal

3.339

3.164

2.916

2.520

2.266

Risicogewogen activa

9.781

10.824

11.513

13.771

15.121

Ratio's

Tier 1-kernkapitaalratio

34,1%

29,2%

25,3%

18,3%

15,0%

Tier 1-ratio

34,1%

29,2%

25,3%

18,3%

15,0%

Totaal kapitaalratio

35,7%

33,8%

29,5%

18,4%

15,0%

Tier 1-kernkapitaalratio (volledig ingefaseerd)

34,3%

29,6%

25,8%

17,4%

12,3%

Leverage ratio

5,5%

5,2%

4,7%

3,8%

3,1%

Leverage ratio (volledig ingefaseerd)

5,6%

5,3%

4,8%

3,6%

2,5%

Loan-to-deposit ratio

107%

103%

105%

113%

122%


Kwaliteit kredietportefeuille

2017

2016

2015

2014

2013

Loan-to-Value hypotheekportefeuille

74%

80%

83%

86%

89%

Leningen met een betalingsachterstand (%)

1,4%

1,8%

3,1%

4,3%

4,5%

Impaired ratio

0,8%

1,3%

2,3%

3,1%

3,1%

Dekkingsgraad particuliere hypotheken

16%

19%

23%

20%

19%


Marktaandelen

2017

2016

2015

2014

2013

Betalen (aantal nieuwe betaalrekeningen)1

20%

21%

25%

21%

16%

Particuliere spaartegoeden

10,8%

10,8%

10,9%

10,7%

10,1%

Hypotheekportefeuille (in €)

6,8%

6,6%

6,7%

7,0%

7,1%

Nieuwe hypotheken (in #)

6,8%

5,7%

4,1%

3,7%

1,8%

  1. Bron marktaandeel nieuwe betaalrekeningen: marktonderzoek GfK, gebaseerd op Moving Annual Total (MAT).


Overige kerncijfers

2017

2016

2015

2014

2013

Aantal SNS-winkels

197

196

189

188

166

Aantal zelfstandige adviseurs RegioBank

528

536

538

535

526

Aantal geldautomaten

320

393

438

539

537


Winst- en verliesrekening

in miljoenen euro's

2017

20161

2015

2014

2013

Netto rentebaten

924

938

994

1.024

957

Netto provisie en beheervergoedingen

49

57

48

44

50

Overige baten

55

39

83

31

36

Totaal baten

1.028

1.034

1.125

1.099

1.043

Operationele lasten exclusief wettelijke heffingen

560

596

575

491

514

Wettelijke heffingen

43

46

15

7

8

Totaal operationele lasten

603

642

590

498

522

Overige lasten

-

1

22

76

8

Totaal lasten

603

643

612

574

530

Bijzondere waardeverminderingen

-24

-68

37

207

224

Bijzondere waardeverminderingen goodwill

-

-

-

67

Resultaat voor belastingen

449

459

476

251

289

Nettoresultaat beëindigde bedrijfsactiviteiten

-

-

-

-

-1.536

Belastingen

120

110

128

100

105

Nettoresultaat

329

349

348

151

-1.352

- Nettoresultaat Property Finance

-1.536

- Incidentele posten

13

-25

13

-143

-79

Gecorrigeerd nettoresultaat

316

374

335

294

263

  1. De Volksbank heeft de grondslagen voor verantwoording van boeterente uit hoofde van vroegtijdige renteherzieningen van hypotheken gewijzigd, de vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast.


Gedeelde waarde

2017

2016

2015

2014

2013

Klanten

Klantgewogen gemiddelde NPS1

-3

-8

-12

-16

-21

Betaalrekeningklanten (in 1.000)

1.409

1.328

1.240

1.147

Maatschappij

Klimaatneutrale balans

27%

22%2

20%

16%

Medewerkers

Medewerker NPS (eNPS)

-2

30

34

18

Aandeelhouder

Rendement op eigen vermogen

9,1%

10,1%

11,1%

5,4%

-69,0%

Gecorrigeerd rendement eigen vermogen3

8,7%

10,8%

10,7%

10,6%

10,2%

  1. Weergegeven cijfers hebben betrekking op metingen die hebben plaatsgevonden in het vierde kwartaal.
  2. Het cijfer over 2016 is naar aanleiding van het in lijn brengen van een beleggingsfonds met onze CO 2 -methodiek bijgesteld van 23% naar 22%.
  3. Exclusief de impact van incidentele posten.

Overige performance-indicatoren

2017

2016

2015

2014

2013

Efficiencyratio1

54,5%

57,6%

51,2%

44,7%

50,0%

Gecorrigeerde efficiencyratio2

55,4%

54,5%

53,4%

44,7%

43,5%

Rentemarge (bps)

1,50%

1,48%

1,52%

1,43%

1,23%

Risicokosten van totale leningen

-0,05%

-0,14%

0,07%

0,38%

0,39%

  1. De efficiencyratio wordt berekend door totale lasten exclusief de impact van wettelijke heffingen ter delen door totale baten.
  2. De gecorrigeerde efficiencyratio is de efficiency ratio exclusief de impact van wettelijke heffingen en incidentele posten (bruto waarden).

Totale activa 2017
Totale passiva 2017


Totale baten


(in miljoenen euro's)


Operationele lasten


(in miljoenen euro's)


Aantal medewerkers


(FTE)
Net Promoter Score

Merk

2016

2017

ASN Bank

14

17

BLG Wonen

-29

-24

RegioBank

2

7

SNS

-18

-13

Klantgewogen

-8

-3

Stel uw jaarverslag zelf samen