Samenstelling, benoeming en functioneren Raad van Commissarissen

5.2. Samenstelling, benoeming en functioneren Raad van Commissarissen

Samenstelling Raad van Commissarissen (op 31 december 2017)

Van links naar rechts: Charlotte Insinger, Ludo Wijngaarden, Sonja Barendregt-Roojers, Monika Milz en Jan van Rutte

Jan van Rutte

1950 – Nederlandse nationaliteit

Jan van Rutte is op 1 november 2013 benoemd tot lid van de raad van commissarissen van SNS REAAL N.V. en SNS Bank N.V. (rechtsvoorgangers van de Volksbank). Per 30 september 2015 is Jan benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van de Volksbank. Zijn benoemingstermijn eindigt op de eerstvolgende AVvA na 1 november 2017. Een voorstel tot herbenoeming wordt geagendeerd voor de AVvA van 19 april 2018. Jan is lid van de audit commissie, risico commissie en de remuneratie en nominatie commissie.

Daarnaast is hij:

 • Lid van de raad van commissarissen ORMIT Holding B.V.

 • Lid van de raad van commissarissen Nederlandse Investeringsinstelling N.V.

 • Lid van de raad van commissarissen Bank Nederlandse Gemeenten N.V.

 • Lid van de raad van commissarissen PGGM N.V.

 • Lid van de raad van toezicht Stichting Health Center Hoenderdaal

 • Bestuurslid van de Stichting ABN AMRO Foundation

 • Bestuurslid van de Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK

Tot 2013 was Jan werkzaam als CFO Group Holding bij ABN AMRO. In de periode van 2001 tot 2010 was hij bestuurslid van Fortis Bank Nederland en vanaf 2006 CEO. Vanaf 1981 was Jan werkzaam bij MeesPierson (en rechtsvoorgangers) en vervulde daar verschillende functies, waaronder die van Head of Finance en Company Director. Hij begon zijn loopbaan in 1978 bij de Algemene Bank Nederland.

Sonja Barendregt-Roojers

1957 – Nederlandse nationaliteit

Sonja Barendregt-Roojers is per 1 september 2017 benoemd tot lid van de raad van commissarissen van de Volksbank. Haar benoemingstermijn eindigt op de eerstvolgende AVvA na 1 september 2021. Sonja is voorzitter van de audit commissie.

Daarnaast is zij deskundige accountantsexamens bij de Erasmus School of Accounting & Assurance. Sonja was tussen 1 januari 1998 en 1 juli 2017 partner bij PwC, gespecialiseerd in de financiële sector. Vanaf 1975 tot 1998 was Sonja werkzaam in diverse functies bij PwC en rechtsvoorgangers.

Charlotte Insinger

1965 – Nederlandse nationaliteit

Charlotte Insinger is op 15 april 2009 benoemd tot lid van de raad van commissarissen van SNS REAAL N.V. en SNS Bank N.V. (rechtsvoorgangers van de Volksbank) en herbenoemd op 6 juni 2013. Haar benoemingstermijn eindigt op de AVvA van 19 april 2018. Charlotte is voorzitter van de risico commissie.

Daarnaast is zij:

 • Lid van de raad van commissarissen Vastned Retail N.V.

 • Lid van de raad van commissarissen van PZEM N.V.

 • Zelfstandig adviseur en interim lid van het bestuur van New Company Investment Holding B.V.

 • Managing director Cerberus Global Investments B.V.

 • Lid van de raad van toezicht Hogeschool Rotterdam

 • Lid van de raad van toezicht Luchtverkeersleiding Nederland

 • Lid van de raad van toezicht Stichting Nederlands Fonds voor de Film

 • Lid Strategisch Audit Committee ministerie van Buitenlandse Zaken

Charlotte is vanaf 2010 professioneel toezichthouder en interim bestuurder en begon haar loopbaan in 1989 bij Shell. Hier heeft ze tot 1998 verschillende financiële functies vervuld. In de periode van 1998 tot 2005 was Charlotte werkzaam bij Robeco als Executive Vice President. Aansluitend is ze tot 2010 lid geweest van de raad van bestuur van het Erasmus Medisch Centrum.

Monika Milz

1957 – Duitse en Nederlandse nationaliteit

Monika Milz is op 1 november 2013 benoemd en op 20 april 2017 herbenoemd, conform het versterkte recht van aanbeveling van de ondernemingsraad van de Volksbank. Haar benoemingstermijn eindigt op de eerstvolgende AVvA na 20 april 2021. Monika is lid van de risico commissie en de remuneratie en nominatie commissie.

Daarnaast is zij:

 • Lid van de raad van commissarissen van HandelsVeem Beheer B.V.

 • Lid van de raad van commissarissen van Zuidema Beheer B.V.

 • Voorzitter van de Green Deal Board

Monika is vanaf 2010 zelfstandig bestuursadviseur en interim-bestuurder. Ze begon haar loopbaan in 1980 bij ABN AMRO waar ze tot het jaar 2000 diverse functies heeft vervuld. In de periode van 2000 tot 2010 was Monika werkzaam bij Rabobank Groep. In deze periode heeft ze onder andere de functies directeur grootbedrijf, directeur mkb en directeur communicatie vervuld.

Ludo Wijngaarden

1947 – Nederlandse nationaliteit

Ludo Wijngaarden is op 15 april 2009 benoemd tot lid van de raad van commissarissen van SNS REAAL N.V. en SNS Bank N.V. (rechtsvoorgangers van de Volksbank) en herbenoemd op 6 juni 2013. Zijn benoemingstermijn eindigt op de AVvA op 19 april 2018. Ludo is voorzitter van de remuneratie en nominatie commissie en lid van de audit commissie.

Daarnaast is hij:

 • Lid van de raad van bestuur van het DAK Intermediairscollectief

 • Lid van het bestuur van PBLQ

 • Voorzitter van de raad van advies van IPsoft Nederland B.V.

 • Lid van de raad van advies van Autoriteit Persoonsgegevens

 • Voorzitter van de raad van commissarissen van Woningstichting Stek

Ludo begon zijn loopbaan in 1973 bij Bureau Holtrop waar hij in de periode van 1973 tot 1981 verschillende functies heeft vervuld. Vanaf 1981 tot 1988 was Ludo werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de periode van 1988 tot 2008 heeft hij binnen ING Groep verschillende functies vervuld, waaronder hoofd HR, CEO ING Bank Slaski, CEO Postbank, CEO Nationale Nederlanden en bestuurslid van ING Nederland.

Profielschets

De RvC is door zijn samenstelling voldoende deskundig om zijn taken goed te vervullen. De RvC stelt een profielschets op voor de leden van de RvC. De profielschets beschrijft de vereiste kennis, geschiktheid, deskundigheid, integriteit en beschikbaarheid van (de leden van) de RvC. Daarnaast vermeldt deze profielschets relevante aspecten van diversiteit, zoals nationaliteit, leeftijd, geslacht en achtergrond inzake opleiding en beroepservaring. Op 21 februari 2018 is er een specifiek diversiteitsbeleid vastgesteld voor de Volksbank. In de kern is het diversiteitsbeleid gericht op het erkennen en waarderen van - verschillen tussen - mensen, zowel klanten als medewerkers, voor een optimale bijdrage aan het realiseren van de strategie. Het diversiteitsbeleid is ook van toepassing op de RvC. Voor een beschrijving van het huidige (2017) diversiteitsbeleid en de resultaten hiervan zie paragraaf 2.6 Onze mensen.

De profielschets voor de RvC wordt vastgesteld door de AVvA en geplaatst op de website van de Volksbank. Bij een benoeming van een nieuw lid doet de RvC, rekening houdend met de profielschets, een voordracht aan de AVvA.

Benoeming RvC

De AVvA benoemt de leden van de RvC op voordracht van de RvC. De AVvA schorst en ontslaat de leden van de RvC.

In het 4e kwartaal 2017 is het wervingsproces gestart van twee nieuwe leden van de RvC in verband met de aflopende benoemingstermijnen van Charlotte Insinger en Ludo Wijngaarden. De Volksbank streeft er naar om de vacatures voor het einde van het 2e kwartaal 2018 in te vullen.

Voor de AVvA op 19 april 2018 worden zowel het aftreden van Charlotte Insinger en Ludo Wijngaarden als de verlenging van de benoemingstermijn van Jan van Rutte geagendeerd.

Er is sprake van een personele unie tussen de Volksbank en de Volksholding. Hierdoor bestaan de statutaire directies en de raden van commissarissen van de Volksbank en de Volksholding uit dezelfde personen.

Naam

Uiterlijk aftreden op de 1e AVvA na

Jan van Rutte

1 november 2017

Sonja Barendregt-Roojers

1 september 2021

Charlotte Insinger

6 juni 2017

Monika Milz

20 april 2021

Ludo Wijngaarden

6 juni 2017

Functioneren RvC

De RvC weegt bij de uitvoering van zijn taken voortdurend de belangen van al zijn stakeholders af om het Manifest en de gedeelde waarde ambitie zoveel mogelijk tot uiting te laten komen. De RvC is zodanig samengesteld dat de leden, zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van de Directie, onafhankelijk kunnen opereren.

In de Statuten staan regels over het functioneren van de RvC en een opsomming van de taken van de RvC.

In aanvulling op de Statuten hebben NLFI, de Volksholding en de Volksbank een Memorandum of Understanding (het MoU) ondertekend. Daarnaast staan in het reglement voor de RvC, net zoals in het MoU, aanvullende praktische afspraken over de manier waarop de RvC taken en bevoegdheden moet uitoefenen.

De Statuten en het MoU zijn in 2017 niet gewijzigd. Het reglement voor de RvC is voor het laatst gewijzigd per 23 augustus 2017.

De RvC vergadert minimaal zes keer per jaar en besluit bij meerderheid van stemmen. Vanwege de personele unie vinden vergaderingen van de raden van commissarissen van de Volksbank en de Volksholding gecombineerd plaats.

Voor meer informatie over het functioneren van de RvC verwijzen we naar Hoofdstuk 4 Bericht van de Raad van Commissarissen.

Samenstelling commissies van de RvC (per 31 december 2017)

De RvC heeft uit zijn midden de volgende commissies samengesteld:

Audit commissie

Naam

Functie

Sonja Barendregt-Roojers

Voorzitter

Jan van Rutte

Lid

Ludo Wijngaarden

Lid

Risico commissie

Naam

Functie

Charlotte Insinger

Voorzitter

Monika Milz

Lid

Jan van Rutte

Lid

Remuneratie en nominatie commissie

Naam

Functie

Ludo Wijngaarden

Voorzitter

Monika Milz

Lid

Jan van Rutte

Lid

De commissies van de RvC ondersteunen (de voorbereiding van) de besluitvorming van de RvC. De RvC heeft voor elke commissie een reglement opgesteld. De RvC benoemt de voorzitters van deze commissies. De reglementen voor de AC en de ReNomCo zijn voor het laatst gewijzigd per 23 augustus 2017. Het reglement van de RC is niet gewijzigd in 2017.

Stel uw jaarverslag zelf samen