Samenstelling, benoeming en functioneren Directie

5.1. Samenstelling, benoeming en functioneren Directie

Samenstelling Directie

De RvC stelt in overleg met de Directie een profielschets voor de Directie op. Deze profielschets beschrijft de vereiste kennis, geschiktheid, deskundigheid, integriteit en beschikbaarheid van (de leden van) de Directie. Daarnaast vermeldt deze profielschets relevante aspecten van diversiteit, zoals nationaliteit, leeftijd, geslacht en achtergrond inzake opleiding en beroepservaring. De profielschets voor de Directie wordt daarna vastgesteld door de gecombineerde algemene vergadering van aandeelhouders van de Volksbank N.V. en de Volksholding B.V. (de AVvA) en geplaatst op de website van de Volksbank.

Er is sprake van een personele unie tussen de Volksbank en de Volksholding. Hierdoor bestaan de statutaire directies en de raden van commissarissen van de Volksbank en de Volksholding uit dezelfde personen.

Van links naar rechts: Alexander Baas, Jeroen Dijst, Maurice Oostendorp, Rob Langezaal en Annemiek van Melick

Maurice Oostendorp

1956 – Nederlandse nationaliteit

Maurice Oostendorp is op 17 augustus 2015 tot en met 17 augustus 2019 benoemd tot voorzitter van de Directie. Maurice is Chief Executive Officer. De nevenfuncties van Maurice zijn: lid raad van commissarissen van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB), lid raad van advies van Women in Financial Services (WIFS), lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Voor zijn indiensttreding bij de Volksbank was Maurice CFRO van SNS REAAL N.V. Daarvoor was hij CFO en lid raad van bestuur van Coöperatie VGZ. Maurice is zijn loopbaan gestart bij ABN AMRO waar hij verschillende functies heeft vervuld, waaronder die van Director General Group Finance van ABN AMRO.

Alexander Baas

1966 – Nederlandse nationaliteit

Alexander Baas is op 1 juli 2014 tot en met 30 september 2019 benoemd tot lid van de Directie. Alexander is Chief Operations Officer. Alexander heeft als nevenfunctie: lid van het bestuur van de Betaalvereniging Nederland. Alexander begon zijn carrière bij Bondsspaarbank MNO in 1988, vervolgens heeft hij vanaf 1991 gewerkt bij Raadgevend Ingenieursbureau Intercai Nederland. Na zijn indiensttreding in 1997 bij de Volksbank (en haar rechtsvoorgangers) heeft Alexander verschillende IT-functies vervuld. In 2005 is hij benoemd tot directeur SNS IT/CIO van SNS Bank N.V.

Jeroen Dijst

1971 – Nederlandse nationaliteit

Jeroen Dijst is op 1 augustus 2016 benoemd tot lid van de Directie. Deze benoeming is tot aan de datum van de AVvA in 2020. Jeroen is Chief Risk Officer en heeft geen nevenfuncties. Voordat Jeroen bij de Volksbank in dienst kwam was hij algemeen directeur ALM/Treasury en lid van de management group bij ABN AMRO. Daarvoor was Jeroen CRO en lid van de raad van bestuur van Fortis Bank Nederland. Jeroen is zijn loopbaan gestart bij VSB Bank als medewerker economisch onderzoek treasury/asset & liability management.

Rob Langezaal

1958 – Nederlandse nationaliteit

Rob Langezaal is op 1 juli 2014 tot en met 30 september 2019 benoemd tot lid van de Directie. In overleg met de RvC is Rob per 1 januari 2018 teruggetreden uit de Directie. Rob was in het afgelopen jaar Chief Commercial Officer met de volgende nevenfuncties: voorzitter van de raad van commissarissen SNS Beleggingsfondsen N.V. (tot 28 augustus 2017) en lid van de commissie consumentenzaken van de Nederlandse Vereniging van Banken. Rob is in 2007 in dienst getreden bij de Volksbank (en bij haar rechtsvoorgangers). Voordat hij bij de Volksbank in dienst kwam was Rob werkzaam bij KPN in verschillende directiefuncties, onder andere als directeur retail.

Annemiek van Melick

1976 – Nederlandse nationaliteit

Annemiek van Melick is op 1 juli 2014 tot en met 30 september 2019 benoemd tot lid van de Directie. Annemiek is Chief Financial Officer. Daarnaast is Annemiek lid van de Commissie Toezicht Nederlandse Vereniging van Banken. In 2008 is Annemiek in dienst getreden bij SNS REAAL N.V. allereerst in de functie van directeur corporate strategy, mergers & acquisitions van SNS REAAL N.V. In 2012 werd zij benoemd tot Chief Financial & Risk Officer van SNS Bank N.V. Annemiek heeft ruime ervaring in de financiële sector en werkte onder meer voor Goldman Sachs in Londen.

Benoeming Directie

De AVvA benoemt een lid van de Directie met voorafgaande goedkeuring van de RvC en Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI). De RvC benoemt de voorzitter van de Directie op voordracht van de AVvA. De AVvA schorst of ontslaat een lid van de Directie.

Rob Langezaal is per 1 januari 2018 teruggetreden uit de Directie. Het wervingsproces voor zijn vervanging is nog niet afgerond.

Samenstelling per 31 december 2017

Naam

Benoeming tot

Maurice Oostendorp

18 augustus 2019

Alexander Baas

1 oktober 2019

Rob Langezaal

1 januari 2018

Annemiek van Melick

1 oktober 2019

Jeroen Dijst

AVvA 20201

  1. Tot aan de datum van de AVvA in 2020.

Functioneren Directie

In de statuten van de Volksbank (de Statuten) staat een opsomming van de taken van de Directie en regels over het functioneren.

In aanvulling op de Statuten hebben NLFI, de Volksholding en de Volksbank een Memorandum of Understanding (het MoU) ondertekend. Daarnaast staan in het reglement voor de Directie, net zoals in het MoU, aanvullende praktische afspraken over de manier waarop de Directie taken en bevoegdheden moet uitoefenen.

De Statuten en het MoU zijn in 2017 niet gewijzigd. Het reglement voor de Directie is voor het laatst gewijzigd per 23 november 2017.

De Directie vergadert elke week en besluit bij meerderheid van stemmen. Vanwege de personele unie vinden vergaderingen van de statutaire directies van de Volksbank en de Volksholding veelal gecombineerd plaats.

Om invulling te geven aan de missie van de Volksbank en het optimaliseren van de gedeelde waarde ambitie, weegt de Directie bij haar taken voortdurend en expliciet de belangen van al haar stakeholders af.

Stel uw jaarverslag zelf samen