Remuneratierapport

5.7. Remuneratierapport

Inleiding

In het remuneratierapport behandelen we de beloning van de statutaire directie van de Volksbank N.V. (de Directie) en de vergoedingen aan de raad van commissarissen van de Volksbank N.V. (de RvC). Voor meer informatie over het beloningsbeleid van de Volksbank N.V. verwijzen we naar paragraaf 1.7 Strategische doelen en kpi's van dit verslag en naar de sectie ‘Corporate Governance’ op de website ww.devolksbank.nl.

Beloning Directie

Beloningselementen

Voor nieuwe leden van de Directie (inclusief de huidige voorzitter en de CRO) geldt een overeenkomst van opdracht voor vier jaar. De CFO en COO hebben nog een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de Volksbank. De beloning bestaat uit een vast jaarinkomen, pensioenbijdrage en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals de salaristoeslag als compensatie voor het wegvallen van de pensioenopbouw boven de € 103.317 en een leaseauto.

Vast jaarinkomen

De salarisschalen en het vaste inkomen van de Directie zijn net als voor cao-medewerkers per 1 mei 2017 verhoogd met 1%. Het vaste inkomen van de voorzitter van de Directie bedraagt per die datum € 404.960. Het vaste inkomen van de overige directieleden is afhankelijk van hun positie in de salarisschaal. Het maximum van de salarisschaal is per 1 mei 2017 € 331.504.

Los van collectieve loonsverhogingen hebben leden van de Directie geen recht op een andere verhoging van het vaste jaarinkomen. Deze regel is van kracht zolang de Volksbank valt onder de werking van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo).

Arbeidsmarktvergelijking

Elke twee jaar vergelijken we de beloning van de Directie met vergelijkbare functies in de Algemene Markt. De Algemene Markt bestaat uit een combinatie van vergelijkbare financiële- en niet-financiële ondernemingen. Dit is in december 2017 voor het laatst gedaan.

De beloning van de leden van de Directie en van de voorzitter van de Directie liggen respectievelijk 13% en 22% onder de mediaan van de Algemene Markt. Voor de beloning vast + variabel (korte en lange termijn) is dat respectievelijk 43% en 49% onder de mediaan van de Algemene Markt. Dit verschil is groter omdat bij de Volksbank geen regeling variabele beloning van toepassing is.

Prestatiedoelstellingen

De RvC bepaalt jaarlijks de prestatiedoelstellingen voor de Directie, die zijn afgeleid van de strategische (langetermijn)doelen van de Volksbank. Daarbij houdt de RvC rekening met het gewenste risicoprofiel en de duurzaamheid van de Volksbank. Elk jaar worden deze twee thema’s geborgd. Verder neemt de RvC de belangen van alle stakeholders van de Volksbank in aanmerking.

Omdat we alleen vaste beloning kennen, zijn er geen ongewenste beloningsprikkels die het individuele belang op korte termijn zouden kunnen plaatsen boven de collectieve doelstellingen op lange termijn.

Na afloop van elke prestatieperiode beoordeelt de RvC de Directie op realisatie van de prestatiedoelstellingen. De RvC evalueert ook de voortgang van de langetermijndoelstellingen.

Prestatiejaar 2017

Doelstelling/Gedeelde waarde

KPI

Weging

Klant

1

Net Promotor Score (NPS)

10%

2

Aantal betaalklanten

10%

3

Hypotheekportefeuille

10%

Maatschappij

4

Klimaat neutrale balans

15%

Medewerker

5

Employe Net Promotor score (eNPS)

15%

Aandeelhouder

6

Return on Equity

15%

Huis op orde

7

Eigen doelstelling per directielid

25%

100%

De beoordeling van de Directie wordt gebaseerd op twee onderdelen, te weten de mate waarin de prestatiedoelstellingen zijn behaald en de wijze waarop in gedrag en cultuur leiding wordt gegeven aan de Volksbank.
Voor de realisatie richting de voor 2020 gestelde doelen wordt verwezen naar paragraaf Ontwikkeling gedeelde waarde in hoofdstuk 2.3 Voortgang van de strategie. De RvC heeft de realisatie van de diverse prestatiedoelstellingen over 2017 beoordeeld en geconcludeerd dat de Directie 57% van de prestatiedoelstellingen heeft behaald. In 2017 is de eNPS fors omlaag gegaan hetgeen een stevige impact had op het realisatiecijfer in 2017. Voor de berekening van de NPS en eNPS wordt verwezen naar de bijlage Over de niet-financiële informatie in dit verslag.

De RvC heeft de prestatiedoelstellingen voor 2018 vastgesteld.

Prestatiejaar 2018

Doelstelling/Gedeelde waarde

KPI

Weging

Klant

1

Net Promotor Score (NPS)

15%

2

Aantal betaalklanten

10%

3

Hypotheekportefeuille

5%

Maatschappij

4

Klimaat neutrale balans

7,5%

5

Financiële weerbaarheid

7,5%

Medewerker

6

Employe Net Promotor score (eNPS)

15%

Aandeelhouder

7

Return on Equity

15%

Huis op orde

8

Eigen doelstelling per directielid

25%

100%

Pensioen

De Directie heeft dezelfde pensioenregeling als alle andere medewerkers.
Er zijn geen aanvullende pensioentoekenningen.

Iedere medewerker die meer verdient dan € 103.317 ontvangt ter compensatie voor het gemis aan pensioenopbouw een brutotoeslag van 16,35% van het inkomen boven die grens. Dat geldt ook voor de Directie. Deze toeslag geldt tot 31 december 2020. Voor die tijd zal een evaluatie plaatsvinden over eventuele voortzetting.

Overig

De secundaire arbeidsvoorwaarden van de Directie zijn in lijn met de secundaire arbeidsvoorwaarden van alle andere medewerkers.

Bij beëindiging van het dienstverband op initiatief van de Volksbank ontvangen leden van de Directie (inclusief voorzitter) een vergoeding van maximaal éénmaal het vaste jaarinkomen.

Feitelijke beloning van de Directie

Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de feitelijke beloning per lid van de Directie.

Bruto beloning van de Directie

Vaste beloning1

Pensioen2

Overig3

Totaal

in duizenden euro's

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

M.B.G.M. Oostendorp (vz)

404

400

20

20

85

85

509

505

V.A. Baas

258

256

20

20

61

60

339

336

R.G.J. Langezaal

310

307

20

20

79

75

409

402

A.T.J. van Melick

310

307

20

20

73

72

403

399

J.R. Dijst4

310

123

20

8

55

17

385

148

M. Wissels5

-

170

12

40

-

222

Totaal Directie

1.592

1.563

100

100

353

349

2.045

2.012

 1. Inclusief vakantiegeld en dertiende maand.
 2. Het pensioen betreft de werkgeversbijdrage verminderd met de eigen bijdrage.
 3. Onder “overig” vallen de resterende beloningen waaronder de salaristoeslag als compensatie voor het wegvallen van de pensioenopbouw boven de € 103.317, de leaseauto en sociale lasten.
 4. Beloning vanaf 1-8-2016.
 5. Beloning tot 1-8-2016.

De heer Langezaal is per 1 januari 2018 teruggetreden als statutair bestuurder van de Volksbank. Tot zijn vertrek per 1 juli 2018 zal de heer Langezaal andere werkzaamheden verrichten voor de Volksbank. De beloning van de heer Langezaal blijft ongewijzigd van toepassing tot de datum uitdiensttreding. De Volksbank betaalt een vergoeding van één vast jaarsalaris aan de heer Langezaal in verband met het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

De beloning van de heer Wissels als voormalig bestuurder over de periode 1 augustus tot 1 november 2016, in de rol van senior sponsor van het ICF programma, bedroeg in totaal € 94.938, waarvan € 72.846 vast, € 4.993 pensioen en € 17.099 overig. De totale beloning van de bestuurders en voormalige bestuurders 2016 komt daarmee op € 2.107.000.

Beloningsverhoudingen

Onze norm is dat de voorzitter van de Directie niet meer verdient dan tien keer het mediane salaris1 binnen de Volksbank. Jaarlijks toetsen wij ook hoe het salaris van de voorzitter zich verhoudt tot het laagste salaris. Voor de afgelopen drie jaar is het beeld als volgt:

Beloningsverhoudingen

2017

2016

2015

Verhouding salaris voorzitter Directie en mediaan salarissen medewerkers (excl. Voorzitter)

7:1

7:1

7:1

Verhouding salaris voorzitter Directie en laagste salaris bij de Volksbank

20:11

15:1

16:1

 1. De stijging in de verhouding tussen het salaris van de voorzitter Directie en het laagste salaris bij de Volksbank komt doordat er in 2017 een aantal medewerkers in dienst is getreden met een lager salaris dan het laagste salaris in 2016.

Aandelenbezit

De leden van de Directie houden geen aandelen in de Volksbank. De Volksbank is een 100% dochtermaatschappij van de Volksholding B.V. Deze holding is een directe deelneming van NLFI, die hier tegenover certificaten van aandelen heeft uitgegeven aan de Nederlandse Staat.

Leningen

Onderstaande tabel toont de leningen verstrekt aan de leden van de Directie en openstaand op 31 december 2017.

Leningen aan de leden van de Directie

Openstaande per 31 december

Gemiddelde rentevoet

Aflossing hypothecaire lening

in duizenden euro's

2017

2016

2017

2016

2017

2016

V.A. Baas

214

223

5,09%

5,12%

9

9

R.G.J. Langezaal

756

761

2,81%

2,88%

5

5

Totaal

970

984

14

14

Vergoeding Raad van Commissarissen

Beleid vergoeding Raad van Commissarissen

Aandeelhouder NLFI heeft in de aandeelhoudersvergadering van 20 april 2017 besloten de vergoedingen van de RvC per 1 juli 2017 aan te passen. Daarmee is een betere balans aangebracht in de vergoeding voor de verschillende commissies en is een onderscheid gemaakt tussen de vergoeding van de voorzitter van een commissie en de leden van een commissie.

Beleid vergoeding Raad van Commissarissen exclusief 21% btw

Eerste helft 2017

Tweede helft 2017

in duizenden euro's

Bedrag

Aantal leden

Vergoeding op jaarbasis1

Bedrag

Aantal leden

Vergoeding op jaarbasis1

Vaste vergoeding voorzitter RvC

45

1

45

44

1

44

Vaste vergoeding lid RvC

30

4

120

31

4

124

Vergoeding voorzitter Audit Commissie

7

1

7

7

1

7

Vergoeding Audit Commissie

7

2

14

5

2

10

Vergoeding voorzitter Risk Commissie

3

1

3

7

1

7

Vergoeding Risk Commissie

3

2

6

5

2

10

Vergoeding voorzitter ReNomCo

3

1

3

7

1

7

Vergoeding ReNomCo

3

2

6

5

2

10

Onkostenvergoeding voorzitter RvC

2

1

2

-

1

-

Onkostenvergoeding lid RvC

2

4

8

-

4

-

Totaal

214

219

 1. De genoemde bedragen zijn de jaarbedragen die dat betreffende halfjaar van toepassing waren.

De vergoeding voor de RvC is in november 2016 vergeleken met de Algemene Markt: een combinatie van vergelijkbare financiële en niet-financiële ondernemingen. De vergoedingen liggen net iets onder de mediaan.

Feitelijke vergoeding Raad van Commissarissen

Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de feitelijke vergoeding per lid van de RvC in 2017.

Bruto vergoeding Raad van Commissarissen exclusief 21% btw

Als lid van de Raad van Commissarissen1

Als lid van een commissie2

Totaal

in duizenden euro's

2017

2016

2017

2016

2017

2016

J.C.M. van Rutte (voorzitter)

45

45

15

16

60

61

C.M. Insinger

30

30

6

5

36

35

M.R. Milz

30

30

9

8

39

38

J.A. Nijhuis3

9

30

3

9

12

39

L.J. Wijngaarden

30

30

12

12

42

42

S. Barendregt-Roojers4

10

-

2

-

12

-

Totaal

154

165

47

50

201

215

 1. Vaste jaarlijkse vergoeding voor het lidmaatschap/voorzitterschap van de Raad van Commissarissen.
 2. Jaarlijkse vergoeding voor één of meerdere commissies, inclusief onkostenvergoeding. De vaste onkostenvergoeding is per 1 juli 2017 afgeschaft.
 3. Vergoeding tot 20 april 2017.
 4. Vergoeding vanaf 1 september 2017.

Aandelenbezit

De leden van de RvC houden geen aandelen in de Volksbank. De Volksbank is een 100% dochtermaatschappij van de Volksholding B.V. Deze holding is een directe deelneming van NLFI, die hier tegenover certificaten van aandelen heeft uitgegeven aan de Nederlandse Staat.

Leningen

In 2017 zijn geen leningen verstrekt aan de leden van de RvC en op 31 december 2017 stonden geen leningen aan leden van de RvC open.

Toezicht op beloning

De RvC en de Directie zijn verantwoordelijk voor het toezicht op beloning binnen de Volksbank. Betrokken partijen zijn tevens de ReNomCo, de controleafdelingen risk, compliance en audit en de stafafdelingen finance, juridische zaken en human resources. Daarnaast bespreekt de risicocommissie van de RvC éénmaal per jaar het beloningsbeleid.

Raad van Commissarissen

De RvC stelt het remuneratierapport vast en is verantwoordelijk voor de uitvoering en evaluatie van het beloningsbeleid voor de leden van de Directie.

Ook keurt de RvC het door de Directie voorgestelde beloningsbeleid voor het senior management goed en ziet toe op de uitvoering. De RvC is verder verantwoordelijk voor het goedkeuren van de door de Directie voorgestelde hoofdlijnen van het beloningsbeleid voor de medewerkers van de Volksbank.

De RvC zorgt ten minste één keer per jaar voor een centrale en onafhankelijke interne beoordeling door audit, waarbij de uitvoering van het beloningsbeleid van de Volksbank getoetst wordt op naleving van wetgeving, het beleid en de procedures voor de beloning.

De RvC ziet erop toe dat de Directie zorgt dat (vrijval van eerder toegekende) variabele beloningen passen binnen het vastgestelde beloningsbeleid van de Volksbank en in het bijzonder of deze voldoen aan de in de Code Banken genoemde principes inzake beloningsbeleid. Ook bespreekt de RvC materiële retentie-, welkomst- en ontslagvergoedingen en ziet erop toe dat deze passen binnen het vastgestelde beloningsbeleid van de Volksbank en niet excessief zijn. Deze vergoedingen komen overigens zeer beperkt voor.

De RvC houdt rechtstreeks toezicht op de beloning van de eindverantwoordelijke directeuren van risk, compliance en audit. De RvC laat zich indien gewenst ondersteunen door onafhankelijke beloningsdeskundigen.

Directie

De Directie is verantwoordelijk voor de beloningsregelingen van de Volksbank met uitzondering van het beloningsbeleid voor de Directie zelf.

De Directie heeft de discretionaire bevoegdheid om in uitzonderlijke situaties (daar waar het niet de Directie zelf betreft) gemotiveerd en binnen kaders van wet- en regelgeving af te wijken van het vastgestelde beloningsbeleid. Afwijkingen worden vooraf ter toetsing voorgelegd aan de RvC. Ze komen overigens zelden voor.

De Directie is verantwoordelijk voor de toepassing van de redelijkheidstoets voor het senior management en Identified Staff in het algemeen, voor de goedkeuring van benchmarks op marktconformiteit voor het senior management en de overige medewerkers en voor de goedkeuring van niet-materiële retentie-, welkomst- en ontslagvergoedingen voor alle medewerkers (met uitzondering van de leden van de Directie zelf).

Stafafdelingen

De afdelingen risk, compliance, finance, juridische zaken en human resources houden via een werkgroep beloning gezamenlijk toezicht op het beloningsbeleid en de naleving daarvan. De afdeling audit verricht periodiek onafhankelijk onderzoek naar de opzet en uitvoering van het beloningsbeleid.

Stel uw jaarverslag zelf samen