Nederlandse Corporate Governance Code

5.4. Nederlandse Corporate Governance Code

De Nederlandse Corporate Governance Code (de Code) is een gedragscode voor beursgenoteerde ondernemingen en wordt gezien als een algemene opvatting over goede corporate governance. De Code bevat principes en best practice bepalingen die de verhouding reguleren tussen de Directie, de RvC en de AVvA.

Ondanks dat alle aandelen van de Volksbank in handen zijn van NLFI past de Volksbank de Code vrijwillig en volledig toe. Uitzonderingen hierop zijn:

  1. De in het reglement van de RvC opgenomen benoemingstermijnen van de leden van de RvC zijn onder verwijzing naar de statuten van de Volksholding ook gekoppeld aan de jaarlijkse AVvA. Dit betekent dat deze benoemingstermijnen in theorie mogelijk langer kunnen zijn dan in de Code is aangegeven.

  2. Er is in het jaarverslag geen aparte paragraaf opgenomen over gedrag en cultuur. Een afzonderlijke paragraaf over cultuur en gedrag zou afbreuk doen aan de wijze waarop binnen de Volksbank met deze onderwerpen wordt omgegaan. Het vijf jaar geleden opgestelde en organisatiebreed gedragen Manifest, waarin is verwoord hoe we onze verantwoordelijkheid nemen als bank, is onderdeel van de missie van de Volksbank: Bankieren met de menselijke maat. Daarnaast zijn de thema’s gedrag en cultuur volledig geïntegreerd in de gedeelde waarde ambitie en de strategie. Gedrag en cultuur zijn ook een belangrijk onderdeel van onze beheerste en integere bedrijfsvoering.

Op de website van de Volksbank www.devolksbank.nl wordt in een overzicht uitgelegd op welke wijze de Volksbank de Code toepast. Naleving van de Code is een dynamisch proces. Er kunnen zich altijd nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom wordt dit overzicht doorlopend geactualiseerd.

Stel uw jaarverslag zelf samen