Verhouding en overleg met de aandeelhouder

Verhouding en overleg met de aandeelhouder

Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI) is enig aandeelhouder van de Volksholding. De Volksholding is op haar beurt weer enig aandeelhouder van de Volksbank. In aanvulling op de Statuten en de statuten van de Volksholding hebben NLFI, de Volksholding en de Volksbank een Memorandum of Understanding (het MoU) ondertekend. In het MoU staan aanvullende afspraken over de wijze waarop statutaire bevoegdheden in praktijk worden uitgeoefend. Ook vindt periodiek overleg plaats tussen de RvC en NLFI volgens een jaarlijks op te stellen schema. In deze overlegstructuur worden, onder andere, de kwartaalcijfers en de evaluatie van de Directie en de RvC besproken. Ook wordt de gecombineerde algemene vergadering van aandeelhouders van de Volksbank N.V. en de Volksholding B.V. (de AVvA) gezamenlijk voorbereid. De AVvA heeft plaatsgevonden op 20 april 2017.

Op 14 september 2017 heeft de Tweede Kamer de voortgangsrapportage van NLFI over de strategie van de Volksbank ontvangen. Hierin wordt vermeld op welke wijze de Volksbank het afgelopen jaar verder invulling heeft gegeven aan de executie van de drie pijlers van de strategie Spot On. De identiteit van de Volksbank is verder versterkt (pijler 1). Er is een eerste aanzet gedaan om de organisatie eenvoudiger en efficiënter te maken (pijler 2). Er zijn voorzieningen getroffen en investeringen gedaan voor een duurzame kostenverlaging in de toekomst. Daarnaast heeft er in 2017 een herinrichting plaatsgevonden van processen en afdelingen die betrokken zijn bij innovatie, met als doel efficiënter en effectiever te kunnen opereren (pijler 3). Tevens is gewerkt aan concrete verbetering van de risicobeheersing, met name op het gebied van niet-financiële risico’s. In de voortgangsrapportage van NLFI is ook aangegeven dat de Volksbank nu nog niet gereed is voor een exit. De Volksbank heeft volgens NLFI zeker nog twee tot drie jaar (gerekend vanaf medio 2016) nodig om optimale lange termijn waardecreatie te kunnen realiseren, voordat een besluit kan worden genomen over een eventuele privatisering.

Stel uw jaarverslag zelf samen