Onderwerpen in 2018

Onderwerpen in 2018

In 2018 is tijdens de vergaderingen van de RvC onder meer aandacht besteed aan:

Missie en strategie

Met de Directie wordt op regelmatige basis de stand van zaken besproken van de implementatie van de in 2016 aangescherpte strategie. Samen met de Directie bereidt de RvC zich voor op een zelfstandige toekomst van de Volksbank. Daarbij komen diverse onderwerpen aan de orde zoals de gewenste diversiteit in de financiële sector, de verschillende opties voor privatisering, de gedeelde waarde strategie van de Volksbank, kapitaaldoelstellingen en het rendement dat de Volksbank nastreeft. Een belangrijk onderwerp daarbij betreft de verkenning welke governance structuren passen bij de strategie van de Volksbank. De RvC wordt door de Directie op actieve wijze betrokken bij deze verkenning. Daarnaast is de RvC ook nauw betrokken bij de constructieve dialoog van de Directie met NLFI en de minister van Financiën over de toekomst van de Volksbank.

Bankieren met de menselijke maat

Eind 2016 is gestart met een onderzoek naar manieren om Bankieren met de menselijke maat te integreren in de hypotheken dienstverlening van de Volksbank. Ook de kosten van deze keten moeten worden teruggebracht naar een concurrerend niveau. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een business plan en een plan van aanpak tot aan 2020. Bij dit proces heeft de RvC de rol van sparring partner en adviseur vervuld.

Voortgang 'Huis-op-Orde'

'Huis-op-Orde' is de verzamelnaam voor het portfolio van strategische programma’s die bijdragen aan een beheerste bedrijfsvoering van de Volksbank. Een excellente, beheerste en kostenefficiënte bedrijfsvoering is voorwaardelijk voor een tijdige en succesvolle implementatie van de strategie en een verzelfstandiging van de Volksbank. In 2018 heeft de RvC met de Directie stil gestaan bij de voortgang van deze programma’s, die naar het oordeel van de RvC op onderdelen niet de vereiste snelheid heeft. Er is onder andere gesproken over de onderwerpen data management, ITC 2020, transactiemonitoring en klantintegriteit, implementatie Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de voortgang van de implementatie van de lange termijn strategie.

Operationeel plan 2019-2023

Het operationeel plan 2019-2023 is voor de eerste keer behandeld op 13 december 2018 en daarna goedgekeurd in de RvC vergadering van 17 januari 2019. Dit operationeel plan was door de afdeling Risk voorzien van een uitvoerig en goed onderbouwd advies, waarvan de RvC goed nota heeft genomen.

Enqueteonderzoek wanbeleid sns reaal n.v. en sns bank n.v.

Op 26 juli 2018 heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van SNS REAAL N.V. en SNS Bank N.V. Het onderzoek behelst de periode vanaf 1 juli 2006 tot 1 februari 2013, de datum waarop SNS REAAL N.V. is genationaliseerd. De RvC heeft in 2018 stil gestaan bij de aanpak en de voortgang van dit onderzoek.

Omgekeerde moeder/dochter fusie De Volksholding - de Volksbank

De Volksholding heeft geen andere activiteiten dan het houden van de aandelen van de Volksbank en het uitbetalen van het van de Volksbank ontvangen dividend aan NLFI. Door wijzigingen in EBA regulering heeft het bestaan van de Volksholding inmiddels materiële impact op de kapitaals- en risicopositie van de Volksbank. In goed overleg met NLFI is daarom gekozen voor een omgekeerde moeder/dochter fusie van de Volksholding en de Volksbank bij voorkeur te effectueren in het eerste kwartaal van 2019. De RvC heeft deze fusie en de hiermee gepaard gaande statutenwijziging van de Volksbank in 2018 goedgekeurd.

Overige onderwerpen

Naast de onderwerpen die in de commissies van de RvC zijn voorbereid heeft de RvC, onder andere, onderstaande onderwerpen besproken in 2018:

Algemeen

 • Transactiemonitoring en klantintegriteit

 • Samenstelling RvC commissies en opvolging in 2018 afgetreden RvC leden

 • Kwartaalrapportages Audit en EY

 • Kwartaalrapportages financiële en niet-financiële risico’s

 • Managementrapportages

 • Follow up gezamenlijke management letter

 • Bestuursverslag 2017

 • Halfjaarcijfers, jaarcijfers, bijbehorende persberichten en Pillar 3 rapportages

 • Commerciële ontwikkelingen binnen de merken ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS

 • IT-landschap en IT-beleid 2020

 • Maturity assessment data management

 • Herziening van AC, RC en MOCo reglementen

 • Fusie de Volksbank N.V. en Holland Woningfinanciering N.V.

 • Update betaalrekeningen

 • Jaarlijkse toetsing en risicoanalyse beloningsbeleid van de Directie

 • KPI's Directie en senior management

 • Diversiteitsbeleid

 • Talentmanagement

 • Resultaten medewerkersonderzoek

Finance en risk

 • ICAAP- en ILAAP-rapportage

 • Recovery Plan

 • Litigation statement en voorzieningen

 • Draft SREP 2018 beslissing

 • Update PERDARR

 • Update tax

 • RAS 2018-2019

 • Rapportages Corep/Finrep

 • OSI report Forbearance

Stel uw jaarverslag zelf samen