Onderwerpen in 2017

Onderwerpen in 2017

In 2017 is tijdens de vergaderingen van de RvC onder meer aandacht besteed aan:

Strategie

Om een onderscheidende positie binnen het Nederlandse bankenlandschap te verwerven en te behouden heeft de Volksbank een aantal operationele en structurele uitdagingen. Binnen de drie pijlers van de strategie worden deze uitdagingen geadresseerd. Deze pijlers bestaan uit:

 1. Versterking van onze maatschappelijke identiteit;

 2. Vereenvoudiging en verbetering van de efficiency in onze bedrijfsvoering;

 3. Implementatie van onze innovatiestrategie als slimme toepasser.

De RvC heeft bij de aanscherping van de strategie de rol vervuld van sparring partner. Daarnaast heeft de RvC de aangescherpte strategie goedgekeurd en de implementatie ervan gemonitord.

Governance van de Volksbank

De RvC is nauw betrokken bij de constructieve dialoog van de Directie met NLFI en de minister van Financiën over de toekomst van de Volksbank. Momenteel wordt onderzocht welke governancestructuur het beste past bij de strategie van de Volksbank. Ook worden de opties verkend op welke wijze de gedeelde waarde ambitie in de governancestructuur van de Volksbank tot uiting kan komen. De RvC wordt door de Directie op actieve wijze betrokken bij deze verkenning.

Bankieren met de menselijke maat

Eind 2016 is gestart met een onderzoek naar manieren om Bankieren met de menselijke maat te integreren in de hypotheken dienstverlening van de Volksbank. Ook de kosten van deze keten moeten terug gebracht worden naar een concurrerend niveau. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een business plan en een plan van aanpak tot aan 2020. Bij dit proces heeft de RvC de rol van sparring partner en adviseur vervuld.

Huis op Orde

‘Huis op Orde’ is een verzamelnaam voor het portfolio van strategische programma’s die bijdragen aan een beheerste bedrijfsvoering van de Volksbank. In 2017 heeft de Volksbank opnieuw de hoogste prioriteit gegeven aan het verbeteren van de interne bedrijfsvoering. Een excellente, beheerste en kostenefficiënte bedrijfsvoering is voorwaardelijk voor een tijdige en succesvolle implementatie van de strategie. Bij de behandeling van deze onderwerpen heeft de RvC stil gestaan bij de voortgang en de regelmatige bijstelling van tijdslijnen en prioriteringen. De onderlinge afhankelijkheden binnen deze programma’s en de eisen vanuit extern toezicht zorgen er voor dat de Directie voortdurend de inzet van mensen en middelen zorgvuldig en steeds opnieuw moet afwegen. Er is hierdoor veel druk op de verandercapaciteit van de organisatie. Ook in de gezamenlijke management letter 2017 (van de externe accountant en interne audit) is bij deze punten stil gestaan. De RvC heeft in 2017 op betrokken wijze de ontwikkelingen binnen deze ‘Huis op Orde’ programma’s gevolgd. Bij de behandeling is steeds een specifiek ‘Huis op Orde’ programma nader belicht en dus meer expliciet aan de orde geweest. Per saldo waren de ontwikkelingen goed: een aantal programma’s is afgerond en een beperkt aantal programma’s zal langer in de tijd doorlopen.

Operationeel plan 2018-2020

De RvC heeft het operationeel plan 2018-2020 na uitvoerige bespreking goedgekeurd. Hierbij is nadrukkelijk aandacht besteed aan de invloed van de implementatie van de aangescherpte strategie op dit operationeel plan, de snelheid waarmee doelen moeten worden bereikt en de verhouding tussen kostenbesparingen en investeringen.

Overige onderwerpen

Naast de onderwerpen die in de commissies van de RvC zijn voorbereid heeft de RvC, onder andere, onderstaande onderwerpen besproken in 2017:

Algemeen

 • Kwartaalrapportages Audit en EY

 • Kwartaalrapportages financiële en niet-financiële risico’s

 • Managementrapportages

 • Halfjaarcijfers, jaarcijfers en bijbehorende persberichten

 • Commerciële ontwikkelingen binnen de merken ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS

 • Impact PSD2

 • IT-landschap

 • Innovatiekalender

 • Jaarlijkse toetsing en risicoanalyse beloningsbeleid van de Directie

 • KPI's Directie en senior management

 • Impact herziening Nederlandse Corporate Governance Code en hiermee samenhangende wijziging van de reglementen van de RvC en de Directie

 • Transactiemonitoring en klantintegriteit

 • Aflossingsvrije hypotheken

Finance en Risk

 • ICAAP- en ILAAP-rapportages

 • Recovery Plan

 • Litigation statement en voorzieningen

 • SREP 2017 beslissing

 • Risk Management Policy Enterprise Risk Management

 • Update IFRS9

 • Update PERDARR

 • Rapportages Corep/Finrep

Stel uw jaarverslag zelf samen