Kwaliteitsborging van het toezicht en zelfevaluatie

Kwaliteitsborging van het toezicht en zelfevaluatie

Permanente-educatiesessies dragen bij aan vergroting en waar nodig verbreding van de deskundigheid van de RvC. In 2018 heeft de RvC, samen met de Directie, twee permanente-educatiesessies gevolgd over de volgende onderwerpen:

  • de rol van de RvC in het besluitvormingsproces;

  • Interest Rate Risk Banking Book (IRRBB).

Daarnaast heeft een aantal leden van de RvC bezoeken gebracht aan winkels en kantoren van ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS en is een aantal centrale afdelingen bezocht.

Jaarlijks evalueert de RvC haar eigen functioneren. In ieder geval elke drie jaar wordt deze evaluatie uitgevoerd onder begeleiding van een externe adviseur. In 2018 heeft de RvC op verschillende momenten stil gestaan bij de opvolging van de verbeterpunten uit haar zelfevaluatie over 2017. Zo is de taakstelling voor de MOCo verduidelijkt. Hierdoor is de RvC meer in staat om een inspirerend voorbeeld te zijn door de manier waarop de RvC haar werkgeversrol invult. Ook is er aandacht besteed aan de wijze waarop binnen de Volksbank invulling wordt gegeven aan een professionele talent management organisatie. Daarnaast is na afloop van elke vergadering geëvalueerd hoe de vergadering is verlopen om de effectiviteit van de RvC verder te vergroten.

Begin 2019 heeft de RvC in een tweetal sessies (waarvan één sessie onder begeleiding van een externe adviseur) haar eigen functioneren in 2018 geëvalueerd. Aan de hand van stellingen zijn door zowel de leden van de RvC als door de leden van de Directie scores gegeven aan het functioneren van (de individuele leden van) de RvC. Conclusie was dat de RvC goed functioneert en tevreden kan zijn met zowel de goede als de kritische scores in alle dimensies, die bovendien goed aan blijken te sluiten bij het zelfbeeld van de betreffende commissarissen. De vergaderingen zijn voldoende effectief en de RvC is voldoende deskundig en divers.

Daarnaast heeft de RvC ook de wijze waarop de commissies van de RvC functioneren geëvalueerd. Geconcludeerd is onder meer dat de rolverdeling tussen de AC en de RC verder is aangescherpt en dat er goede afspraken zijn gemaakt met de Directie om de informatievoorziening aan deze commissies beter te laten aansluiten op de behoefte van de RvC. De MOCo heeft in 2018 een sterkere focus op inhoud gekregen. Dit is van groot belang gelet op de diverse interne reorganisaties, de kostenontwikkeling en het momenteel grote aantal vacatures. Ook is een inhaalslag onderhanden om de gedeelde waarde voor de medewerkers de onderbouwing te geven die past bij de missie van de Volksbank.

Uit de bespreking van de zelfevaluatie van de RvC en haar commissies volgt ook een aantal verbeterpunten. De RvC heeft vastgesteld dat het onboarding programma voor nieuwe commissarissen, bestuurders en senior managers en het programma van permanente educatie voor de RvC meer gestandaardiseerd moeten worden. Daarnaast wil de RvC meer ruimte inbouwen voor reflectie los van de vergaderagenda en meer planmatig werken aan de talrijke relaties die de RvC onderhoudt.

Ten slotte hebben de RvC en de Directie in januari 2019 de samenwerking tussen de RvC en de Directie geëvalueerd. In deze bespreking zijn onder andere agendering en prioritering van onderwerpen, het proactief delen van dilemma's, het geven van feedback en de dynamiek tussen de Directie en de RvC aan de orde geweest .

Stel uw jaarverslag zelf samen