Kwaliteitsborging van het toezicht

Kwaliteitsborging van het toezicht

Permanente-educatiesessies dragen bij aan vergroting en waar nodig verbreding van de deskundigheid van de RvC. In 2017 heeft de RvC, samen met de Directie, drie permanente-educatiesessies gevolgd over actuele onderwerpen binnen de Volksbank en de financiële sector:

  • Corporate Governance (o.a. de per 8 december 2016 gewijzigde Nederlandse Corporate Governance Code en de gevolgen voor de Volksbank);

  • Follow the Money (witwassen en terrorisme financiering);

  • Omkeren van het traditionele bankmodel (alle bouwstenen van de organisatie moeten bijdragen aan de klantervaring, samenwerken vanuit vertrouwen, Bankieren met de menselijke maat).

Jaarlijks evalueert de RvC haar eigen functioneren. Elke drie jaar wordt deze evaluatie uitgevoerd onder begeleiding van een externe adviseur.

In vervolg op de bespreking van de zelfevaluatie over 2016 heeft de RvC in 2017 vervolgsessies onder begeleiding van een externe adviseur gehouden. In die sessies heeft de RvC uitgebreid haar samenwerking besproken en ieders rol binnen het RvC team om de effectiviteit van het toezicht van de RvC verder te vergroten. Op 18 april 2017 hebben de RvC en de Directie de samenwerking tussen de RvC en de Directie geëvalueerd. In deze bespreking zijn onder andere agendering en prioritering van onderwerpen, het proactief delen van dilemma's, het geven van feedback en de locatie van de diverse vergaderingen aan de orde geweest. In de vergadering van 14 december 2017 is de opvolging van de acties besproken en is geconcludeerd dat alle acties adequaat zijn opgevolgd.

In het licht van de voorziene wijzigingen in de RvC in april 2018 heeft de RvC besloten om de zelfevaluatie over 2017 in eigen regie te realiseren. Tijdens een informele vergadering van de RvC in februari 2018 heeft de RvC de uitkomsten uit de zelfevaluatie besproken. Ter voorbereiding hebben alle leden van de RvC aan de hand van een aantal stellingen scores gegeven aan het functioneren van de RvC. Ook vanuit de Directie is input gegeven op deze stellingen. De RvC heeft vervolgens gereflecteerd op de samenwerking en dynamiek tussen de leden van de RvC onderling en tussen de Directie en de RvC. Ook heeft de RvC de wijze waarop de RvC en de commissies van de RvC vergaderen geëvalueerd. De conclusie is dat de RvC goed functioneert, de vergaderingen van de RvC voldoende effectief zijn en dat alle leden van de RvC een adequate bijdrage leveren aan de verschillende rollen van de RvC. Uit de bespreking van de zelfevaluatie volgt ook een aantal verbeterpunten. De adviesrol van de RvC kan verbeteren door tijdens vergaderingen op een meer open wijze vragen te stellen. Daarnaast kan de RvC de werkgeversrol verder verdiepen. Door nog meer inzicht in het functioneren van de bestuurders te krijgen, kan het gemeenschappelijke beeld van de RvC bevestigd worden. Tot slot wil de RvC zich meer gaan inzetten voor een professionele talent management organisatie binnen de Volksbank.

Stel uw jaarverslag zelf samen