Verantwoordelijkheid voor de Maatschappij

3.3. Verantwoordelijkheid voor de Maatschappij

We willen een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Vanuit onze kernactiviteiten hypotheken, sparen en betalen kunnen we een aanzienlijke positieve invloed hebben op de duurzaamheid in onze keten en de financiële weerbaarheid van klanten.

3.3.1 Financiële weerbaarheid

Financiële weerbaarheid is een voorwaarde voor het welzijn van het individu in de samenleving. Tweehonderd jaar geleden zijn we mede met dit doel opgericht. Onze missie grijpt terug op deze historie. We willen onze klanten stimuleren en helpen hun financiële weerbaarheid te vergroten. Onze zorg voor financiële weerbaarheid bestaat uit drie onderdelen: vaardigheden, bezorgdheid en financiële positie. Vanuit het SNS-expertisecentrum Financiële Weerbaarheid vindt de ontwikkeling van onze dienstverlening en initiatieven plaats op deze drie gebieden.

Financiële educatie en financiële vaardigheden

Met financiële educatie in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en de onderbouwgroepen van het middelbaar onderwijs stimuleert de Volksbank het aanleren van financiële vaardigheden.

Eurowijs

In 2017 en 2018 hebben we jaarlijks met het Eurowijs lesmateriaal gemiddeld meer dan 190.000 leerlingen bereikt. De Facebookpagina heeft meer dan 6.000 volgers. Medewerkers van de Volksbank gaven in 2018 meer dan 800 Eurowijs-gastlessen. In september 2018 lanceerde Eurowijs haar nieuwe website, en in november 2018 volgde de nieuwe website voor kinderen: Eurowijs Kids. In oktober 2018 bestond Eurowijs vijf jaar wat gepaard ging met een aantal festiviteiten. Op 12 oktober 2018 was de derde Eurowijsdag op de 3e Van der Huchtschool in Soest. Die dag gaven 21 directieleden en managers Eurowijs-gastlessen in de groepen 1 tot en met 8. Eurowijs mocht op 23 oktober 2018 met een slag op de gong de handel op de Amsterdamse Beurs openen.

Onderstaande tabel laat zien dat we in 2018 minder leerlingen hebben bereikt dan in 2017. Dit heeft vooral te maken met het grote succes in 2017 van de Nationale Onderwijs Tentoonstelling in Utrecht. Tijdens deze beurs is er voor een groot aantal leerlingen lesmateriaal aangevraagd.

Eurowijs

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal leerlingen bereikt

12.561

18.980

104.387

221.572

165.818

Bank voor de klas

Tijdens de Week van het Geld, van 12 tot en met 16 maart 2018, verzorgden medewerkers van de Volksbank 351 gastlessen op diverse basisscholen in Nederland. Met deze lessen bereikten we 8.775 leerlingen in de groepen 6, 7 en 8.

Financiële onbezorgdheid

Samen met gedragswetenschappers van de Behavior Change Group en het Nibud, die als adviseur betrokken was, hebben we financiële onbezorgdheid eind 2017 meetbaar gemaakt in onze Barometer Financiële Onbezorgdheid. De barometer geeft inzicht in waarom en waarover mensen zich zorgen maken. We zien vier psychologische factoren een rol spelen bij financiële bezorgdheid: het gevoel van controle, het zelfvertrouwen bij financiële problemen, de mate van financiële planning en de neiging tot vermijdingsgedrag. Sinds het tweede kwartaal van 2018 voeren we dit onderzoek maandelijks uit onder 1.280 inwoners van Nederland, onder wie 530 klanten van de merken van de Volksbank. Aan de hand van de uitkomsten leren we onze klanten beter kennen en verbeteren we onze dienstverlening. Zo hebben we de pilot voor de app ‘Een- tweetje’, waarbij de klant een persoonlijk adviseur kan kiezen met wie hij op elk moment direct kan communiceren, succesvol afgerond. De app wordt begin 2019 geïntroduceerd bij de klanten van SNS.

Financiële Weerbaarheidsscore

Begin 2018 hebben we financiële weerbaarheid meetbaar gemaakt in een KPI. In een maandelijks onderzoek vragen we 530 van onze klanten of zij merken dat de bank voor hen klaarstaat bij financiële zorgen. De respondenten beantwoorden de vraag op een schaal van 1 (helemaal oneens) tot 100 (helemaal eens). De eerste nulmeting, in januari 2018, leverde een score op van 40. We hebben toen de doelstelling voor 2020 op 50 vastgesteld. Vanaf het tweede kwartaal hebben we in de vraagstelling ‘de bank’ vervangen door onze specifieke bankmerken. Dit roept meer herkenning op vanuit eigen ervaring in plaats van associaties over banken in het algemeen en verklaart grotendeels de stijging van de uitkomst in december: 49.

Financiële positie

Om de financiële positie van klanten te beoordelen, kijken we naar de balans in inkomsten en uitgaven, de omvang van een spaarbuffer en (het risico op) problematische schulden. Klanten kunnen ons benaderen over verwachte betalingsproblemen en wij nemen ook zelf contact op met kwetsbare klanten. Zo hebben we in 2018 proactief contact opgenomen met circa 150.000 klanten met een aflossingsvrije hypotheek, om hen te stimuleren af te lossen of vermogen op te bouwen. Met circa 20.000 van hen is vervolgens hierover een (online) dialoog gevoerd. In dit kader hebben onze merken eveneens de landelijke campagne Aflossingsblij ondersteund. We hebben verder in 2018 circa 6.000 klantendossiers teruggehaald bij incassobureaus en beheren vorderingen in achterstand nu zelf.

Klanten die moeilijk rondkomen, bijvoorbeeld door werkloosheid of een scheiding, helpen we met ons preventief beheer programma. Ook zijn we medio 2018 gestart met het benaderen van klanten met een doorlopend krediet om te kijken of hun krediet nog wel past bij hun financiële situatie.

Financiële weerbaarheid is eveneens belangrijk voor onze medewerkers. We bieden hen begeleiding wanneer ze financiële problemen hebben of verwachten. Ook bieden we medewerkers bij een reorganisatie een vertrekscan, die inzicht geeft in de financiële situatie bij vertrek, en financiële coaching aan om de gevolgen bij inkomensverlies in kaart te brengen.

Preventief beheer

Om een positieve bijdrage te leveren aan de financiële weerbaarheid van onze klanten hebben we in 2018 ons preventief beheer verbeterd.

In 2018 hebben we 1.749 klanten benaderd. De daling ten opzichte van 2017 is met name het gevolg van onze toetsing aan de AVG-wetgeving. Het Hulpteam Hypotheken heeft 407 klanten geholpen in preventieve trajecten. Ondanks een daling van de werkloosheid en van het aantal klanten met een betalingsachterstand is het percentage kwetsbare klanten dat we hebben ondersteund in 2018 gestegen. Dit is mogelijk een signaal dat de drempel om hulp te aanvaarden lager wordt.

Bij 86% van de klanten die we preventief hebben geholpen is voorkomen dat de betrokkene binnen twaalf maanden in betalingsachterstand kwam. Dit percentage toont aan dat onze werkwijze succesvol is.

Hypotheektesttool en hypotheekcheck

Preventief beheer heeft de Hypotheektesttool ingezet om eventuele toekomstige betalingsproblemen in een vroeg stadium te onderkennen. Omdat de Hypotheektesttool niet aan de verwachtingen voldeed, is er bij BLG Wonen en RegioBank in april besloten de tool niet meer in te zetten. Tot en met april hebben 8.751 klanten het rekeninstrument ingevuld.

Ook de Hypotheekcheck geeft klanten antwoord op de vraag of de hypotheek nog past bij de persoonlijke situatie. In 2018 hebben 15.746 unieke klanten de Hypotheekcheck ingevuld. Dit is een stijging ten opzichte van 2017 (14.000). Tevens hebben 1.786 klanten gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek. Daarnaast geeft de Hypotheekcheck klanten tips over hoe de maandlast van de hypotheek kan worden verlaagd.

Preventief beheer en Hypotheektesttool

2018

2017

Verstuurde brieven aan klanten met verhoogd risicoprofiel

1.749

3.725

Bezoeken hypotheektest tool RegioBank en BLG Wonen

8.751

14.781

Afgeronde trajecten hulpteam hypotheken

407

761

Succesratio van Hulpteam Hypotheken1

86%

84%

Hypotheekcheck

15.746

14.000

  1. De succesratio betreft het percentage klanten waarvan is voorkomen dat deze in betalingsachterstand geraakten, gemeten één jaar na afronden hulptraject.

3.3.2 Duurzaamheid

Na het besluit in 2016 om het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank voor de hele Volksbank over te nemen, is in 2017 een begin gemaakt met de implementatie ervan in andere delen van de organisatie en hebben we een basis gelegd voor de procesmatige verankering van het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank binnen de hele Volksbank. We doen dit in een zogenoemd House of Policies Sustainability, waarvoor in 2018 een duidelijke structuur is opgezet. Tot eind 2018 hebben we verder gewerkt aan het implementeren van het ASN-duurzaamheidsbeleid binnen de Volksbank, onder andere bij de handelsactiviteiten van Financial Markets en in de processen bij Risk Management.

Ook het Facilitair Bedrijf heeft in 2018 in haar duurzaamheidsbeleid de drie speerpunten klimaat, biodiversiteit en mensenrechten overgenomen. De belangrijkste uitgangspunten zijn: minder gebruiken, langer gebruiken en hergebruiken, vanuit de overtuiging dat zo min mogelijk onvervangbare (steeds schaarser wordende) grondstoffen worden gebruikt en emissies worden beperkt. De hieraan gekoppelde doelstellingen zijn:

  1. Klimaatneutrale bedrijfsvoering: CO2 uitstoot1 is in 2020 met 50% gereduceerd ten opzichte van 2014.

  2. Volledige compensatie van de resterende CO2 uitstoot vindt plaats door na afloop van het boekjaar of aan het begin van het nieuwe boekjaar Gold Standard Credits aan te schaffen2.

  3. Alle producten (goederen) die ingekocht worden voldoen vanaf eind 2018 aan minimaal 1 van de 9 R-en van circulair denken (Refuse, Reduce, Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, Recycle, Recover).

Ons duurzaamheidsbeleid is gebouwd op drie pijlers: klimaat, mensenrechten en biodiversiteit. Dit is vastgelegd in verscheidene beleidsdocumenten, die we waar nodig op een aantal punten nog uitbreiden.

Klimaat

In 2015 zijn we begonnen met carbon accounting; we sturen op reductie van de CO2-uitstoot die samenhangt met onze kredieten en beleggingen (indirect). We hanteren een onder meer door ASN Bank uitgewerkte methodiek, die is gebaseerd op geldende internationale standaarden als het Greenhouse Gas-protocol (GHG).

Deze methodiek werkt als een weegschaal. Aan de ene kant staan de CO2-baten, ofwel investeringen die CO2-uitstoot vermijden, zoals windmolens en zonneparken. Aan de andere kant staan de CO2-lasten, investeringen die CO2-uitstoot veroorzaken, zoals hypotheken, staatsobligaties en investeringen in bedrijven.

In 2030 moeten de baten en de lasten in evenwicht zijn om tot een klimaatneutrale balans te komen. Dit bereiken we met name door de investeringen in duurzame energieprojecten te vergroten en onze uitstoot via gefinancierde woningen te verminderen. Daarnaast verminderen we de CO2-uitstoot van de eigen bedrijfsvoering, en formuleerden we in 2018 een doelstelling voor onze beleggingsfondsen. Deze moeten ook in 2030 een klimaatneutrale balans hebben.

Klimaatneutrale balans

We streven naar een 45% klimaatneutrale balans in 2020 oplopend tot 100% in 2030. Eind 2018 was onze balans voor 37% klimaatneutraal (2017: 27%). De stijging is met name het gevolg van een groei van de CO2-baten naar 503 kiloton (2017: 355 kiloton). Het totale CO2-verlies van onze balans, met name veroorzaakt door de hypotheekportefeuille, bedroeg 1.357 kiloton (2017: 1.331 kiloton).

Nieuwe projectfinancieringen die een flinke bijdrage hebben geleverd, betreffen met name vier windparken: Nobelwind, Rentel, Northwester 2 en Merkur Offshore. Daarnaast is er een zonnepark gefinancierd van GCV Zonne-energie en is er een extra obligatie in het Green for Growth fund aangekocht.

Er is tevens een netto groei geweest in groene obligaties. Deze groene obligaties financieren op hun beurt ook projecten in duurzame energie en energie-efficiëntie waardoor wij ook CO2-winst realiseren.

Klimaatneutrale balans

ASN Bank is initiatiefnemer en voorzitter van PCAF, het Platform Carbon Accounting Financials. In PCAF ontwikkelen we gezamenlijk met elf andere financiële instellingen een uniforme methodiek om klimaatimpact te berekenen. Het is voor ons nog niet mogelijk geweest om de methodiek op onze gehele bankbalans toe te passen. Omdat we de methodiek willen toepassen op onze gehele bankbalans en geen verwarring willen veroorzaken door verschillende methodieken door elkaar te gebruiken, rapporteren we in dit jaarverslag nog volgens de methodiek die op onze website is te vinden. Over het algemeen gebruiken we in onze eigen methodiek conservatievere aannames dan de PCAF methodiek gebruikt, bijvoorbeeld bij hypotheekuitstoot waar we ook de voorketen van de elektriciteitsconsumptie meenemen. Wij verwachten dan ook dat het overnemen van de PCAF methodiek tot verschillen gaat leiden in de klimaatneutraliteit van de Volksbank.

Eind november 2018 heeft het PCAF zijn tweede rapport gepresenteerd. Dit rapport is gericht op het verder ontwikkelen van de gezamenlijke methode (zie website), maar bovenal op het delen van ‘best practice’ door deelnemers die de methode toepassen in de praktijk. Het rapport bestond uit twee delen. Een stakeholderrapport over hoe financiële instellingen wereldwijd kunnen worden geïnspireerd om met de PCAF-methode aan de slag te gaan. Het tweede deel betreft een technisch rapport met de methode en voorbeelden uit de praktijk. Internationaal heeft PCAF navolging gevonden: Amalgamated Bank, de grootste vakbondsbank uit de VS, heeft aangekondigd van start te gaan met de Amerikaanse PCAF.

Verduurzamen woningen

Van het CO2-verlies op de balans wordt 88% veroorzaakt door de woningen waarvoor wij een hypotheek hebben verstrekt. Daarom monitoren we de energielabels en CO2-uitstoot binnen onze hypotheekportefeuille. We verminderen actief de uitstoot door onze klanten te stimuleren hun woning te verduurzamen. Dit heeft veel voordelen voor de klant, want een duurzaam huis verbruikt minder energie.

We meten de verduurzaming aan de hand van energielabels. Het gemiddelde energielabel van onze hypotheekportefeuille is in 2018 gelijk gebleven op D. Van onze klanten heeft 25% een woning met energielabel A of B. In onze portefeuille heeft 25% van de woningen een definitief energielabel.

Energielabels in onze hypotheekportefeuille

Overigens hoeft een beter energielabel niet automatisch te betekenen dat het energiegebruik, en daarmee de CO2-uitstoot van de woning, omlaag gaat. Hierom willen we op basis van het daadwerkelijk energieverbruik de CO2-uitstoot van de woningportefeuille bepalen. Eind 2018 zijn we met de netbeheerders Enexis, Liander en Stedin overeengekomen dat we geanonimiseerd het daadwerkelijk energieverbruik van onze woningportefeuille ontvangen.

Bij de woningen die we financieren met energielabels C tot en met G is verbetering mogelijk. Dit proberen we te realiseren door adviseurs op te leiden en door klanten direct of via de adviseur te stimuleren energiebesparende maatregelen te treffen.

In 2018 is duurzaam wonen een van de standaardonderwerpen in het klantgesprek met onze adviseurs geworden. We bieden adviseurs tools om in gesprek te gaan met de klant, bijvoorbeeld de woningtest op de Slimwoner websie. Dit is een platform van onze partner Natuur & Milieu. In 2018 is de woningtest verbeterd. Sinds 2018 biedt Slimwoner ook offline advies aan. Onze klanten ontvangen tegen gereduceerd tarief een energie-bespaar-adviseur thuis om de woning te beoordelen.

SNS is een pilot gestart waarin klanten een gepersonaliseerd aanbod ontvangen via de Persoonlijk Adviseur. Klanten worden uitgenodigd in de winkel en via een adviestool die de adviseur doorloopt krijgen zij inzicht in besparingskansen en financieringsmogelijkheden.

In 2018 heeft de Volksbank voor de financieel adviseurs van SNS, de Zelfstandig Adviseurs van RegioBank en externe adviseurs van BLG Wonen drie expertsessies over Duurzaam Wonen georganiseerd. Adviseurs kregen informatie over energiezuinig wonen en leerden hoe dit onderwerp te bespreken in het financieel advies.

Alle merken van de Volksbank hebben gedurende 2018 meermalen betaal- en hypotheekklanten benaderd met een aanbod voor energiebesparende maatregelen. Bijna 5.200 offertes zijn geaccordeerd voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen via Slimwoner. 13% van de klanten die Slimwoner bezochten naar aanleiding van een nieuwsbericht vanuit één van onze merken gaven aan via een andere aanbieder dan Slimwoner een offerte te hebben opgevraagd.

Naast de inspanningen voor onze klanten, vinden wij het belangrijk om onze doelstelling en activiteiten op het gebied van duurzaam wonen te delen met medewerkers, (maatschappelijke) partners en stakeholders. Om deze reden hebben we voor externen in januari 2018 een seminar Duurzaam Wonen georganiseerd. Verder hebben we onze visie op de verduurzaming van de particuliere woningmarkt kunnen delen tijdens het ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer over verduurzaming in de koopsector.

Verantwoord investeren/beleggen/lenen

De Volksbank sluit investeringen in en leningen aan personen en ondernemingen die betrokken zijn bij corruptie, financiële, fiscale, milieu en/of sociale misstanden uit. Ook sluit de Volksbank investeringen in wapens, fossiele brandstoffen en kinderarbeid uit.


Duurzaamheid staat centraal in het beleggingsbeleid van ASN Beleggen. Beleggingen en investeringen worden eerst getoetst aan het duurzaamheidsbeleid dat is opgebouwd rondom de drie pijlers: klimaat, mensenrechten en biodiversiteit. ASN Beleggen staat onder beheer van ASN Beleggingsinstellingen Beheer (ABB). ABB is onderdeel van de Volksbank.

ASN Beleggen bestaat uit 12 beleggingsfondsen met elk een eigen beleggingsbeleid en een kenmerkend rendements- en risicoprofiel. Zie voor uitgebreide informatie de website https:// beleggingsfondsen.asnbank.nl. Hier zijn ook de jaarverslagen en halfjaarberichten te vinden. De ASN Beleggingsfondsen worden aangeboden via ASN Bank en kunnen ook door andere merken van de Volksbank en andere banken en adviseurs (distributiepartners) worden aangeboden aan hun klanten.

ASN Beleggen belegt zowel duurzaam als financieel verantwoord in bedrijven, overheden. microfinancieringsinstellingen (MFI’s), green bonds, inclusief social en sustainable bonds, en financieringsprojecten.

Bij de besluitvorming voor het goed- of afkeuren van investeringen/beleggingen kiezen we voor positieve selectie. We kiezen bedrijven met toekomstbestendige bedrijfsactiviteiten. We sluiten activiteiten als wapens, kernenergie, fossiele brandstoffen en bont uit, evenals bedrijven die, indien zij het risico lopen betrokken te raken bij kinderarbeid, het risico niet adresseren en geen waarborgen inbouwen om het te voorkomen. Een land beoordelen we positiever naarmate het beter scoort op onderwerpen als inkomensongelijkheid, discriminatie en corruptie.

We beoordelen continu of beleggingen (nog) voldoen aan onze duurzaamheidscriteria. Regelmatig passen wij onze criteria aan. Dit kan leiden tot het toevoegen van ondernemingen aan ons beleggingsuniversum of juist tot het verwijderen hiervan.

We voeren engagement met beursgenoteerde bedrijven in ons beleggingsuniversum. Wij vragen hun om hun beleid en activiteiten duurzamer te maken en opheldering te geven als er mogelijk sprake is van misstanden. Misstanden betreffen vaak mensenrechten, maar kunnen zich ook voordoen op het gebied van milieu en bestuur. Met diverse sectoren gaan we een intensieve dialoog aan, zoals met de kledingbranche (zie hierna onder mensenrechten).

Klimaatneutrale bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van de Volksbank is netto klimaatneutraal. Dit realiseren we door zoveel mogelijk groene energie in te kopen. Waar dat nog niet of zeer beperkt beschikbaar is, bijvoorbeeld voor autobrandstoffen en stadsverwarming, compenseren we de CO2 uitstoot door na afloop van het boekjaar of aan het begin van het nieuwe boekjaar Gold Standard Credits aan te schaffen. Hiermee wordt geïnvesteerd in projecten in Brazilië om ontbossing tegen te gaan, de gemeenschap te ondersteunen en biodiversiteit te vergroten.

Sinds 1 januari 2017 hebben we een grote stap gezet door onze leaseregeling aan te passen; 100% elektrische auto’s is het uitgangspunt. Eind 2018 reed ruim 1 op de 4 leaseauto’s (29%) volledig elektrisch. Vanaf 1 januari 2019 is ook de regeling woon-werkverkeer aangepast. Uitgangspunt hierbij is flexibiliteit per dag. Gebruik van de fiets en openbaar vervoer wordt gestimuleerd.

Circulariteit is leidend in onze interne bedrijfsvoering. De inkoop van producten voldoet minimaal aan één van de negen R's (reduce, refuse, reuse, repair, refurbish, remanufacture repurpose, recycle, recover). Een voorbeeld is dat we bij de vervanging van de vergaderstoelen in onze grote kantoren hebben gekozen voor hergebruik van het onderstel en een zitting/leuning van gerecyclede PET-flessen. Een ander voorbeeld is koffiebekers uit de grote kantoren, die onderdeel zijn van een gesloten kringloop: ze worden gerecycled tot toiletpapier dat wordt gebruikt in diezelfde kantoren. Zie voor meer informatie paragraaf Bedrijfsvoering klimaatneutraal in de bijlageOver de niet-financiële informatie in dit verslag.

Mensenrechten

Mensenrechten zijn van oudsher een cruciaal onderdeel van het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank. De uitgangspunten van dit beleid hebben we in 2018 toegepast op alle activiteiten van de Volksbank. We laten ons hierbij leiden door de VN-richtlijnen voor bedrijfsleven en mensenrechten. Deze richtlijnen schrijven voor dat elke onderneming een analyse dient te maken van de meest pregnante mensenrechtenrisico’s. Wij hebben deze analyse in 2018 uitgevoerd en daaruit blijkt dat de grootste mensenrechtenrisico’s voor de Volksbank in de beleggingsfondsen van ASN Bank zitten. Wij richten ons op het mitigeren van onze impact op deze risico’s. Meer informatie is te vinden in ons Mensenrechtenverslag 2018. Met de publicatie hiervan geven we gehoor aan de afspraak in het door ons ondertekende IMVO Bankenconvenant om in lijn met de VN-richtlijnen voor bedrijfsleven en mensenrechten te rapporteren over onze meeste pregnante mensenrechtenrisico’s en mitigerende maatregelen.

Leefbaar loon in de kledingindustrie

Een van de meest pregnante mensenrechtenrisico’s die we hebben geïdentificeerd, is het ontvangen van een leefbaar loon in de kledingindustrie. Dit bevestigt een keuze die ASN Bank in 2015 heeft gemaakt. We hebben toen besloten onze inspanningen op het thema mensenrechten te focussen op dit onderwerp en in deze industrie. We hebben destijds met hulp van de Erasmus Universiteit een methodologie ontwikkeld om bedrijven te kunnen beoordelen op het thema leefbaar loon. Op basis van deze methodologie hebben we in 2016 en 2017 de 14 kledingbedrijven uit ons beleggingsuniversum geanalyseerd.

In 2018 hebben we samen met het internationaal accountancybedrijf Mazars de oorspronkelijke methodologie geüpdatet en in lijn gebracht met bovengenoemde VN-richtlijnen. Met behulp van deze methodologie hebben we de 14 kledingbedrijven opnieuw geanalyseerd. De resultaten hebben we gepubliceerd in het rapport ‘Living Wage Report 2018’ . Dit is te vinden op de websites van ASN Bank en de Volksbank. We hebben ons werk toegelicht in panels op internationale conferenties van de OESO (Parijs) en de VN (Genève). Ook hebben wij een onafhankelijke waarborg (assurance) gekregen op ons onderzoekstraject.

Platform Living Wage Financials (PLWF)

Sinds 2015 werkt ASN Bank samen met pensioenuitvoeringsorganisatie MN en Triodos Investment Management op het onderwerp leefbaar loon in de kledingindustrie. In 2018 zijn we over dit onderwerp in gesprek gegaan met andere financiële instellingen in Nederland. Dit heeft geleid tot de oprichting van het Platform Living Wage Financials (PLWF; zie www.livingwage.nl). Binnen dit platform werken we samen met 10 financiële instellingen, waarvan 1 niet-Nederlandse (Amundi), en samen stimuleren wij de kleding- en andere bedrijven waarin wij investeren om zich in te zetten voor een leefbaar loon in hun eigen productiefaciliteiten of bij hun leveranciers als de productie is uitbesteed. Gezamenlijk beheren de financiële instellingen in PLWF meer dan € 1.000 miljard.

Biodiversiteit

ASN Bank heeft zich tot doel gesteld om met haar financieringen en beleggingen in 2030 netto een positief effect te hebben op biodiversiteit. Hiertoe is de afgelopen jaren een methodiek ontwikkeld om de biodiversiteitsimpact te berekenen, en aan de hand van de uitkomst te kunnen sturen op het vergroten van de positieve impact en het verkleinen van de negatieve impact. Zodra deze methodiek verder is aangescherpt, zal deze ook van toepassing worden op het duurzaamheidsbeleid van de Volksbank.

Samenwerking

ASN Bank is in 2018 een samenwerking aangegaan met de Franse bank CDC Biodiversité, ACTIAM en de Duitse impactinvesteerder Finance in Motion. Doel is om biodiversiteit footprinting mainstream te krijgen. In november is door deze groep een Common Ground paper gelanceerd over het maken van een goede biodiversiteit footprint.

Externe benchmarks

Ons beleid en onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid worden door onafhankelijke instellingen gewaardeerd.

Oekom

Het Duitse oekom research, dat bedrijven wereldwijd waardeert op hun duurzame investeringsbeleid heeft de rating van de Volksbank eind maart 2018 verhoogd van C+ naar B-. Hiermee behoort de Volksbank tot de drie leiders binnen de financiële sector (Mortgages & Public sector). Volgens oekom weerspiegelt deze hoge score de integratie van duurzame en sociale aspecten in de bedrijfsvoering en het beleid van de Volksbank.

Sustainalytics

Sustainalytics doet wereldwijd onderzoek naar het beleid van bedrijven op het gebied van onder meer duurzaamheid en corporate governance. Per december 2018 is de Volksbank met een score van 90 voor ESG prestaties nummer 1 uit 341 geanalyseerde banken wereldwijd. Deze hoge score komt volgens Sustainalytics voort uit de leidende positie die de Volksbank inneemt in environmental, social en governance issues.

Eerlijke Bankwijzer

De Eerlijke Bankwijzer beoordeelt elke twee jaar het investeringsbeleid van de zeven belangrijkste Nederlandse banken. In het huidige onderzoek worden zij beoordeeld op acht duurzaamheidsthema's, vijf risicosectoren en hun bedrijfsvoering op het gebied van beloningen en transparantie. Sinds 2017 is het ASN Duurzaamheidsbeleid van toepassing op de gehele Volksbank en dus op ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS. Daarom beoordeelde de Eerlijke Bankwijzer voor het eerst de Volksbank als geheel. In dit in december gepubliceerde onderzoek scoort de Volksbank het hoogste aantal totaalpunten.

Onze beleidsscores voor de financiële sector zijn drie punten vooruitgegaan en voor de visserijsector met twee punten. De scores voor dierenwelzijn, mensenrechten, bosbouw en voeding zijn ook gestegen. Helaas scoren we, net als de andere banken, een onvoldoende op het thema Gendergelijkheid. Onze score (vijf) is weliswaar de hoogste, maar geeft aan dat hier nog wel vooruitgang geboekt kan worden. De recente benoemingen in de directie van Marinka van der Meer per 1 september 2018 en de voorgenomen benoeming van Mirjam Verhoeven laten zien dat de Volksbank zeker ambities op dit vlak heeft.

Uit het eveneens in 2018 verschenen praktijkonderzoek van de Eerlijk Bankwijzer 'Beleggingen in energiebedrijven' naar de financiering van energiebedrijven door de zeven banken en zeven verzekeringsmaatschappijen blijkt dat de Volksbank samen met Triodos het beste scoort: we financieren alleen de productie van duurzame energie en niet van fossiele energie. De overige banken en verzekeringsmaatschappijen financieren slechts tussen 0% en 16% duurzame energie, en dus tussen 100% en 84% fossiele energie.

DZ Bank

In het EESG-rating (economic, environental, social and governance) model van DZ Bank scoort de Volksbank 82 punten. Dit is per december 2018 de hoogste score binnen de bankensector. Het gemiddelde voor alle sectoren is 44 punten. De sectorspecifieke duurzaamheidsdrempel voor banken is 54 punten. De Volksbank schendt geen exclusiecriteria en is niet betrokken bij eventuele grove EESG-controverses. De Volksbank is geclassificeerd als duurzaam en heeft de DZ Bank Seal of Quality for Sustainability 12/2018 ontvangen.

MSCI

In 2018 ontving de Volksbank een A rating (op een schaal van AAA-CCC) van MSCI ESG Ratings.

MSCI ESG Ratings helpt investeerders om risico's op het gebied van ESG (environmental, social and governance) te identificeren.

Stel uw jaarverslag zelf samen